Project

Soil biology as basic element for resilient cropping systems and C-sequestration

De bodembiologie weerspiegelt de chemische en fysische samenstelling van de bodem en zijnn management, en is tevens een bepalende factor in het functioneren van de bodem en de gewasproductie. Bodemleven wordt in de praktijk als een steeds belangrijkere factor gezien, maar men mist de tools om gericht te sturen. Voor het ontwikkelen van circulaire en klimaat-neutrale primaire productiesystemen, moeten bodembiologische processen die organische materialen in de bodem omzetten naar plant-beschikbare nutriënten dan wel stabiele koolstofver­bindingen beter begrepen worden.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van meer weerbare plantaardige productiesystemen middels het verhogen van de organische stof kwantiteit en kwaliteit in de bodem, en heeft tot doel meer inzicht in de bijbehorende biologische processen te krijgen. Bodembiologische processen bepalen de omzetting van de organische materialen in de bodem, en zijn daarmee cruciaal zowel voor een gezonde gewasgroei als bij de vorming van stabiele koolstofverbindingen in de bodem. Diverse bodembiologische parameters en hun relatie met gewas- en bodemparameters zullen worden bepaald. Voor verhoging van de organische stof worden verschillende typen dierlijke mest en organische reststromen gebruikt mede in het kader van circulariteit. Andere maatregelen om de organische stof in de bodem te verhogen, zoals gereduceerde grondbewerking en gebruik van groenbemesters, zullen worden geëvalueerd, gebruikmakend van bestaande lange-termijnexperimenten.

Publicaties