Project

Standaard Data Formulier

Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instanhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.

Dit project bestaat uit de ondersteuning van LNV bij de overdracht van een aantal taken met betrekking tot het Standaard Data Forms (SDF's) van de Natura 2000-gebieden (en de hiervoor benodigde kennis) aan provincies. Voor de Natura 2000-gebieden waar LNV en RWS voortouwnemer zullende SDF's geactualiseerd worden.

Publicaties