Project

Uitbreiding en onderhoud kennissysteem Caribisch Nederland

Societal and economic development and the eco-social system that humanity maintains and depends upon, relies heavily on environmental sustainability. Sustainable use of biodiversity and ecosystem services and understanding of impacts of spatial planning on both marine and terrestrial nature, are crucial elements to avoid comprising development. The Kingdom of the Netherlands has ratified international treaties and conventions and made regional agreements and national law for the protection of nature and biodiversity in the Dutch Caribbean.

Doelstelling

De doelstelling is het in kaart brengen van status en ligging van de belangrijkste habitats van Caribisch Nederland aan de hand van satellietgegevens, bestaande gegevens en veldverificatie. Te verzamelen data vormen een baseline voor verder monitoring van belangrijkste beschermde en te beschermen terrestrische en mariene habitats en soorten.

Dit project is de voortzetting van het in 2011 gestart project om een kennissysteem op te zetten voor monitoringgegevens van Caribisch Nederland om te voldoen aan rapportage­verplichtingen van door Nederland ondertekende internationale verdragen en bij te dragen aan natuurbeheer op de eilanden. Het kennissysteem moet relevante informatie makkelijk beschikbaar maken. In principe zouden alle andere projecten aan dit informatiesysteem moeten bijdragen. Naast deze biologische gegevens wordt ook aandacht gegeven aan het verzamelen van abiotische gegevens zodat er een begin gemaakt kan worden met het opstellen van habitatmodellen die gebruikt kunnen worden voor het voorspellen van de verspreiding van bedreigde en beschermde soorten.

De volgende ecosystemen zullen aan bod komen:

  1. Koraalriffen
  2. Mangroves
  3. Zeegrasvelden
  4. Cactussen (Wageningen Marine Research/STINAPA/Wageningen Environmental Research)
  5. Nevelwoud (Wageningen Marine Research/SCF/Wageningen Environmental Research)
  6. Endemische en/of beschermde soorten (o.a. Statia Morning Glory, Wageningen Marine Research/Wageningen Environmental Research/STINAPA/STENAPA/SCF)

Resultaten

In 2012 is het systeem (www.dcbd.nl) verder uitgebouwd. Van het budget is een groter deel naar dit proces gegaan dan in eerste instantie voorzien. Vanuit de biologische kant is daarom niet alles gerealiseerd. Wel worden alle rapporten die gepubliceerd worden en de eventuele data die daarbij horen, zo snel mogelijk in het systeem opgenomen.

Werkwijze

Het kennisportaal is eind 2010 aan de eilandorganisaties voorgesteld en is inmiddels gevuld met relevante informatie. Het bij elkaar harken aan informatie die zeer verspreid en vaak niet digitaal beschikbaar is, vergt de nodige tijd. De eerste ervaringen met het gebruik van satelietbeelden zijn zeer positief en dat wordt in 2012 verder gebruikt  om het verzamelen van verificatiegegevens in het veld te leiden ('ground truthing').

Publicaties