Project

Upscaling regional water innovations (PPS)

Voor een optimaal gebruik van schaars zoetwater zijn zowel het aanbod van als de vraag naar water van belang. Het totale aanbod van zoetwater voor de B.V. Nederland wordt bepaald door fysieke en meteorologische condities. De vraag naar water wordt bepaald door de gebruikers van water, zowel de bedrijven als consumenten. Door klimaatverandering, toename van de wereldbevolking en groeiende welvaart zal water schaarser worden in de toekomst. In onze analyse focussen we op vraag en aanbod van water voor de landbouw. Innovaties op bedrijfsniveau zijn hierbij essentieel voor klimaatadaptatie (maatregelen) en het verminderen van het zoetwatertekort.

Om efficient om te gaan met schaars zoetwater moet water zo worden verdeeld dat de waarde die gebruikers er aan kan toekennen het grootst is. Daarbij moet schaars water efficienter worden gebruikt. Zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant spelen innovaties een belangrijke rol.  Innovaties bestaan uit het ontwikkelen van de technologie zelf en de verspreiding ervan naar de gebruikers (adoptie en opschaling). Bedrijven spelen een grote rol in de innovatie en adoptie en daarmee in het succes van waterbeleid. In dit project wordt de samenhang geschetst tussen de vraag naar water en mogelijke innovaties om efficienter met water om te gaan. Zowel de overheid als het bedrijfsleven spelen een grote rol in het afstemmen van vraag naar water en het beschikbaar maken van water. In een case studie PPS wordt dit in de praktijk geconretiseerd.

Deliverables

  • Een wetenschappelijke publicatie gericht op afweging tussen innovaties in de voorziening in het aanbod van water en innovaties in gebruik van water;
  • Een nota met relevante innovaties;
  • Een nota met een overzicht van publieke en private economische governance mechanismen voor reguleren van aanbod van zoetwater en stimuleren van watervraag reducerende innovaties
  • Een innovatienetwerk waarin opschaling van innovaties die in de case studie wordt uitgewerkt en de kosten en baten van opschaling kunnen worden getest, en gevalideerd.
  • Een management samenvatting met de conclusies van deze studie over de sociaaleconomische factoren van belang opschaling

Publicaties