Project

Verkenning korte ketens tuinbouw

Tuinders kunnen beter inspelen op de markt door direct contact en directe afspraken met afnemers, zoals de foodservice sector. Deze keten verkorting en sturing vanuit de vraag moet leiden tot meerwaarde voor de tuinder en voor de afnemende partijen.

Doelstellingen project

Doelstelling van het project is te kijken in hoeverre tuinders kunnen instappen of overstappen op de korte keten, d.w.z rechtstreeks leveren aan klanten (consumenten en business to business) en via decentraal opererende logistieke dienstverleners (zoals Kruidenier Food Service) in de nabijgelegen steden.

Aanpak en tijdspad

1 juli - 31 december

Aanpak: actieonderzoek gericht op het ondersteunen van de bettrokken ondernemers in het opzetten en realiseren van de marktgerichte keten. De volgende themas komen aan de orde:

 • wat is mogelijk qua verduurzaming teelten, inclusief sluiten kringlopen? augustus
 • wat is wenselijk qua verbreding assortiment? september
 • welke afspraken passen bij dit soort ketensamenwerking? september-november 20
 • hoe kunnen we met korte vers ketens aansluiten bij duurzaam inkoopbeleid van overheden en private partijen? september-november
 • rapportage en presentaties, onder andere in de Food Council Rotterdam waar ik verantwoordelijk ben voor het thema korte ketens en inkoopbeleid gemeentelijke diensten. oktober-december 2013
 • voorbereiden uitbreiden seedmoney project richting groter PPS voorstel 2014/2015

Resultaten

Het kennisproduct bestaat uit de volgende onderdelen:

 • quick scan verduurzamen in de teelt, wat is mogelijk? (minimaal Milieukeur).
 • quick scan verbreden assortiment, wat is technisch mogelijk in de kas, waar is markt voor (misschien zelfs nieuwe teelten bijv. voor etnische markt)
 • quich scan mogelijkheden kringloop sluiting
 • beknopt overzicht mbt mogelijke afspraken in de keten (exclusief via Kruidenier of ook via andere groothandels, eigen kanalen, relatie tot telersverenigingen en tot The Greenery)
 • aanzet tot positionering in de markt, bijvoorbeeld kijken of Kruidenier dit via cateraars kan wegzetten richting duurzame inkoop lokale overheden.