Project

Verkenning Praktijkwijzer Natuurinclusieve Landbouw

De visie van minister Schouten spreekt de ambitie uit om natuur en landbouw meer te verbinden door bijvoorbeeld natuurinclusieve landbow. Inmiddels is er vanuit de sector steeds meer belangstelling naar hoe NIL in praktijk kan worden gebracht. Welke stappen moeten gezet worden en welke maatregelen kunnen genomen worden binnen een ´gangbaar´ agrarisch bedrijf? Soms zijn de antwoorden er wel, soms niet. Als ze er wel zijn, zijn ze moeilijk vindbaar en vaak niet volledig. Zo is bij maatregelen meer bekend over het effect op natuur en biodiversiteit en minder over hoe een agrariër deze maatregelen praktisch kan inpassen in de bedrijfsvoering. Ook ontbreekt het aan bedrijfseconomische kengetallen / saldoberekeningen.

De visie van minister Schouten spreekt de ambitie uit om natuur en landbouw meer te verbinden door bijvoorbeeld natuurinclusieve landbow. Inmiddels is er vanuit de sector steeds meer belangstelling naar hoe NIL in praktijk kan worden gebracht. Welke stappen moeten gezet worden en welke maatregelen kunnen genomen worden binnen een gangbaar agrarisch bedrijf? 

Er lijkt behoefte te zijn aan een praktijkwijzer voor agrariërs die ´een stap willen zetten´ richting natuurinclusieve landbouw. Aangezien de WINK zich nu vooral richt op de zogenaamde koplopers, richt de praktijkwijzer zich met name op de ondersteuning van gangbare boeren die een eerste stap willen zetten. Voorliggend project is een verkenning hoe een dergelijke praktijkwijzer er uit zou kunnen zien.

Publicaties