Project

WURKS-BOGO+projecten

In Wageningen is veel kennis aanwezig en wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld die ook voor het overige groen onderwijs van waarde is. Voor het actualiseren van de onderwijscontent en het versterken van de praktijkgerichtheid van het groene onderwijs is er behoefte aan het op maat ontsluiten van kennis zoals deze wordt ontwikkeld binnen zowel de universiteit als de DLO-instituten van Wageningen UR.


Doelstelling project

In Wageningen is veel kennis aanwezig en wordt voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld die ook voor het overige groen onderwijs van waarde is.  Voor het actualiseren van de onderwijscontent en het versterken van de praktijkgerichtheid van het groene onderwijs is er behoefte aan het op maat ontsluiten van kennis zoals deze wordt ontwikkeld binnen zowel de universiteit als de DLO-instituten van Wageningen UR. In bredere zin is het voor het  kennis en innovatiebeleid van EL&I van belang dat beschikbare kennis breed toegankelijk is en wordt benut.

WURKS heeft tot doel de benutting van kennis van Wageningen UR in het groen onderwijs te versterken.

Aanpak en tijdspad

WURKS werkt met een loket waar belangstellende onderwijspartijen al dan niet gezamelijk met onderzoekers een aanvraag in kunnen dienen. Het loket begeleidt  de verdere uitwerking van de aanvraag, die vervolgens door de stuurgroep wordt beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Het project richt zich op de benutting van kennis van Wageningen UR in het groene onderwijs (voorwaarde voor goedkeuring).
  2. Een vraag of er behoefte vanuit het groene onderwijs bestaat, is het vertrekpunt (voorwaarde voor goedkeuring).
  3. De betrokken groene onderwijsinstellingen dragen zelf ook (financieel) bij en nemen deel aan het projectteam (voorwaarde voor goedkeuring).
  4. Bij de ontwikkeling van lesmateriaal wordt samengewerkt met het Ontwikkelcentrum (pré bij de beoordeling).
  5. Koppeling aan een KIGO-project en/of een GKC-programma (pré bij de beoordeling, zie www.groenkennisnet.nl "kennis" voor informatie over KIGO).
  6. Perspectief op continuïteit (pré bij de beoordeling).

Projecten die aan dezen criteria voldoen worden gehonoreerd en uitgevoerd door een projectteam van onderzoekers en docenten. Het loket monitoort de financiële en inhoudelijke uitvoer van het project.

Resultaten

Het resultaat van de diverse WURKS projecten is dat kennis van Wageningen UR in passende vorm beschikbaar is voor het groen onderwijs. De resultaten worden gedeeld met het groene onderwijs via de site van WURKS.

Publicaties