Nieuws

Nieuwe normkosten voor natuurmaatregelen

Gepubliceerd op
2 februari 2023

Door de stikstofproblematiek en de ongunstige staat waarin de natuur verkeert is de natuurkwaliteit in Nederland een actueel thema. Maatregelen om de natuurkwaliteit te verbeteren brengen kosten met zich mee. Om een reëel inzicht in deze kosten te krijgen, hebben onderzoekers van Wageningen Economic Research in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving de normkosten voor grondverwerving en inrichting van natuur geactualiseerd.

Inzicht in kosten natuurmaatregelen

De natuur- en stikstofproblematiek is complex en er worden allerlei
varianten van maatregelen als oplossing bedacht. Om deze varianten onderling te
kunnen vergelijken, is inzicht nodig in de kosten die de uitvoering ervan met
zich meebrengt. In dit onderzoek zijn normkosten geactualiseerd van verschillende
maatregelen die gemoeid zijn met het natuurbeleid. Het gaat om normkosten voor
(grond)verwerving en inrichting.

Verwervingskosten

Verwervingskosten zijn de kosten voor het verwerven van (meestal)
landbouwgrond voor natuur. De agrarische grondprijs verschilt sterk per
provincie. In Flevoland ligt de gemiddelde grondprijs op € 130.000 per
hectare, in Friesland is deze ruim € 50.000 per hectare. Als het dwingend
instrumentarium wordt ingezet of als grond in der minne wordt verworven met
volledige schadeloosstelling, kunnen de kosten voor verwerving tot wel 30-40%
hoger liggen dan de agrarische grondprijs.

Inrichtingskosten

Voor het inrichten van nieuwe natuur zijn de bestaande normkosten per
hectare per natuurbeheertype geactualiseerd door indexering met de
inputprijsindex voor grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW). De directe
inrichtingskosten liggen tussen de € 1.500 en ruim € 80.000 per hectare
(exclusief btw), afhankelijk van het natuurbeheertype. (Half)natuurlijke
graslanden zijn relatief goedkoop en wateren, zoals zoete plassen, beken en
brak water, zijn relatief duur om in te richten. Voor andere maatregelen, zoals
structurele systeemherstelmaatregelen en hydrologische maatregelen, waren geen
actuele normkosten te vinden.