Groen voor welbevinden en klimaatadaptatie

Groen is essentieel voor een klimaatbestendig en leefbaar stedelijk gebied.
Het draagt bij aan oplossingen voor veel van de uitdagingen van de moderne stad, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterhuishouding maar ook sociale cohesie, gezondheid en welzijn.

De noodzaak voor het benutten van de baten van groen in de stedelijke omgeving wordt op steeds grotere schaal erkend en biedt daarmee nieuwe handelingsperspectieven en marktkansen voor de groene sector.

In de afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis ontwikkeld in projecten binnen de Groene Agenda van De Groene Stad (DGS).
De komende periode ligt naast het verzamelen van aanvullende nieuwe kennis door onderzoek de nadruk ook op valorisatie en implementatie van kennis die de afgelopen jaren beschikbaar is gekomen . Samen met een groot aantal partijen, verenigd in DGS, wordt gewerkt aan kennisdoorstroming en ontwikkeling naar de verschillende doelgroepen van de groene sector en de afnemers van deze groene oplossingen.

Doel van dit Kennis op Maat (KOM) project is dan ook het vertalen van bestaande (theoretische) kennis uit recent en nog lopend onderzoek rond de baten van groen in de stad naar relevante informatie voor het bedrijfsleven (midden en klein) en overige betrokken partijen.

Nieuwe handelingsperspectieven

Focus ligt daarbij op het benutten van groen voor het realiseren van een klimaatadaptieve en leefbare stad. Hierbij gaat het om groen binnen gebouwen en een groene omgeving buiten de gebouwen. Verschillende vormen van kennisdoorstroming worden gecombineerd om zo de doelgroepen nieuwe handelingsperspectieven te bieden. Door ze te voorzien van relevante en praktisch bruikbare kennis en informatie die past in een integrale aanpak. Inzicht in de mogelijkheden van ‘groen’ bij de potentiële afnemers (bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars en architecten), helpt het betrokken groene bedrijfsleven nieuwe groene oplossingen te ontwikkelen. Dit leidt tot een grotere markt en draagt op deze wijze bij aan een concurrerende en economisch vitale sector. Voorts levert dit een grote bijdrage aan het behalen van de maatschappelijke doelen op vlak van klimaat en leefbaarheid.

Copyright: Marel (Stork)  Poultry BV
Copyright: Marel (Stork) Poultry BV

Doelen

Dit KOM-project ondersteunt verschillende (kennis) doelen:

DGS wil met dit project, naast de partijen uit de primaire sector, samen met WUR juist ook de partijen faciliteren die het primaire product afnemen en verwerken. Door het aanreiken van kennis en tools waarmee deze partijen aan de slag kunnen.
Gebruikmakend van de wetenschappelijk onderbouwing van de effecten van groen, gevalideerde concepten, ervaringen en business-cases.

Ook zal ingezet worden op gerichte communicatie via vakbladen, bijeenkomsten, masterclasses en workshops.

De doelgroep bestaat zowel uit primaire producenten als partijen die het primaire product afnemen en verwerken:
- Kennis- en partnernetwerk van Stichting De Groene Stad.
- Bedrijven van de topsector tuinbouw betrokken bij de primaire productie van sierteeltproducten (bomen, bollen en planten).
- Bedrijven van de topsector tuinbouw betrokken bij ontwerp, inrichting en beheer van het aangelegde groen, zoals groenvoorzieners en landschapsarchitecten.
- Bedrijven vanuit andere topsectoren betrokken bij stedelijke ontwikkeling en beheer (afnemers en aanbieders van oplossingen waar groen deel van uit maakt, zoals (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoed, bedrijventerreinen).
- Beherende overheden in de stedelijke omgeving (gemeenten, maar ook waterschappen, provincies en Rijk).

Een deel van de doelgroep is ook internationaal actief. In dit verband is de Floriade 2022 in Almere een belangrijk focuspunt, en zeer belangrijk voor bij de export betrokken bedrijven. Binnen het tweede deel van het project zal daarom een deel van de communicatie en kennisverspreiding ook zijn gericht op activiteiten met betrekking tot de Floriade.