Kennisverspreiding voor ‘small holder dairy farmers’

De vraag naar dierlijke producten in peri-urbane gebieden neemt steeds verder toe. Delen van Indonesië zoals West-Java zijn hiervan een goed voorbeeld. Specifieke problematiek hierbij is dat ‘small holder dairy farmers (4-6 koeien) weinig tot geen land hebben. Daardoor is eigen voerproductie een uitdaging en kan geproduceerde mest niet worden benut voor bemesting van eigen land. Het gevolg is dat dat de mest vrij in de (urbane) leefomgeving wordt gestort. Dit heeft gevolgen voor de hygiëne en op grotere schaal voor de uitstoot van broeikasgassen.

SIDPI (Sustainable Intensification of Dairy Productions Indonesia) ontwikkelt, onderzoekt en test in verschillende pilots op Java maatregelen ten behoeve van voervoorziening voor de koeien en het verbeteren van mestmanagement, om zo de resource efficiency te verhogen. Daarbij was 2017 een testjaar en is voor 2018 een verdere uitrol van de uitkomsten van/ervaringen nodig en gepland. Kennisverspreiding naar andere gebieden vergroot de impact van het project en zorgt voor een stimulans in de verduurzaming van melkveehouderij in peri-urbane gebieden in Indonesië. Communicatie en media-aandacht tijdens voorlichtingsbijeenkomsten leidt verder tot bredere kennisverspreiding buiten Java en ook voor vergelijkbare gebieden buiten Indonesië.

Om de melkveehouders te ondersteunen in deze dagelijkse problematiek is er een animatie gemaakt waarin deze op toegankelijke wijze in beeld wordt gebracht en worden daarbij concrete oplossingen aangereikt.

De animatie laat aan de melkveehouders zien hoe ze hun mestmanagement kunnen aanpassen, de eigen voerproductie in kwaliteit en kwantiteit kunnen doen toenemen en ook de eigen inkomsten veilig kunnen stellen.

Deze animatie wordt ingezet voor presentaties bij zuivelorganisaties, maar ook in het directe contact met de boeren (via Ipad of telefoon).

Om de animatie ook voor nationale en internationale stakeholders representatief en informatief te maken, is er daarnaast ook een versie gemaakt met een kort tekstueel intro en is de animatie in het Engels ondertiteld (voice-over is in Bahasa Indonesia).