Meer informatie over Kennis op maat

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Het programma Kennis op Maat gaat altijd over de vertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectief. Binnen Kennis op Maat zijn er verschillende elementen voor specifieke thema’s en/of specifieke doelgroepen. De procedures (incl. formats) zijn grotendeels hetzelfde. De voorwaarden kunnen in beperkte mate afwijken. We onderscheiden de volgende elementen:

  • KoM-Topsector zijn de projecten binnen Kennis op Maat die gericht zijn op MKB-ers die werkzaam zijn in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit is het grootste deel van het KoM-programma en wordt gefinancierd vanuit het topsectorenbudget.
  • KoM-Groenpact zijn de projecten binnen Kennis op Maat die gericht zijn op toekomstige en huidige MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waarbij een onderwijsinstelling de aanvrager is. De procedure is gelijk aan KoM-Topsector. De financiering komt vanuit het BO-budget.
  • KoM-LNV-MMIPS is een pilot. LNV heeft een beperkt aantal specifieke thema’s benoemd buiten de Kennis & Innovatie Agenda Landbouw Water Voedsel, de zogeheten LNV-MMIP’s. De thema’s van deze MMIP’s lenen zich minder goed voor private investeringen en zijn vooral gericht op maatschappelijke waarden en publieke doelstellingen. De partners in het consortium voor deze KoM-LNV-MMIP-projecten zijn bedrijfsleven, onderwijs, waterschappen, terreinbeheerders, provincies/gemeenten en ngo’s. De LNV-MMIPs zijn beschreven op deze pagina. De procedure van deze pilot wijkt af en wordt op deze pagina beschreven. Er is een open call, waarvoor maar partijen een voorstel kunnen indienen. De financiering komt vanuit BO-budget.
  • KoM-SIA is WR-capaciteit, die beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van SIA-Voedsel&Groen-onderzoeksprojecten. De WR-capaciteit wordt ingezet in overleg met de uitvoerders (Hoger Agrarisch Onderwijs instellingen) van de SIA-Voedsel&Groen-projecten. Toekenning door WR is uitsluitend mogelijk na goedkeuring door SIA van een dergelijk project: er is dus geen call. De financiering komt vanuit het BO-budget.

Wanneer bovenstaande niet helder is, kunnen vragen en project-ideeën altijd voorgelegd worden aan kennisopmaat@wur.nl.

Openstelling 2022

De KoM-regeling heeft jaarlijks twee openstellingen (voorjaar en najaar). Voor de openstelling voorjaar 2022 is slechts budget beschikbaar voor een aantal specifieke thema’s, namelijk de LNV-MMIP-thema’s. Voor de openstelling najaar 2022 is voldoende budget beschikbaar. De najaars-openstelling is voor de volle breedte van thema’s in de KIA-LWV Meer informatie volgt te zijner tijd op de KIA-website.