Beschrijving procedure KoM-LNV-MMIP’s

LNV heeft een aantal specifieke thema’s benoemd buiten de Kennis & Innovatie Agenda Landbouw Water Voedsel, de zogeheten LNV-MMIP’s. Informatie over de LNV-MMIPs is hieronder te vinden. Ten behoeve van deze LNV-MMIPS worden verschillende instrumenten ingezet, zoals Beleidsondersteunend onderzoek en NWO. Bij Kennis op Maat gaat het om vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief en niet om onderzoek.

In de openstelling van Kennis-op-Maat in het najaar 2022 is er de mogelijkheid om voor vier LNV MMIP’s voorstellen in te dienen. De vier thema's staan hieronder beschreven. Voor Landnatuur is een specifiek thema: Ecologisch bermbeheer. Voor de andere drie is geen specifiek thema benoemd. Per thema zal maximaal 1 voorstel worden gehonoreerd. De doelen van de LNV-MMIP’s en de procedure worden hieronder beschreven.

LNV-MMIP-Landnatuur

Het doel is het herstel van natuur en biodiversiteit in beschermde natuurgebieden, het bevorderen van de natuurinclusieve samenleving door natuurversterking buiten natuurgebieden en door integratie van natuur bij andere maatschappelijke domeinen, en het halveren van de Nederlandse ecologische voetafdruk in 2050.

LNV-MMIP Internationale Voedselzekerheid

LNV-MMIP Internationale Voedselzekerheid beoogt vanuit kennis en innovatie een bijdrage te leveren aan sociaal, ecologisch en economisch duurzame en veerkrachtige voedselsystemen, waarin honger en ondervoeding worden uitgebannen. Dit MMIP is gericht op het behalen van SDG2 en de uitvoering van het huidige Nederlandse voedselzekerheidsbeleid (gezamenlijk beleid BZ en LNV) zoals geschetst in de Kamerbrief ‘Op weg naar een wereld zonder honger’ (2019).

LNV-MMIP Gezelschapsdieren en dieren voor vermaak

Het doel is dat gezelschapsdieren en dieren voor vermaak fysiek en mentaal gezond zijn. Dat vraagt verantwoord fokken en houden van dieren, verantwoorde handel en verantwoorde inzet voor vermaak.

LNV-MMIP Landelijk gebied en brede welvaart

Het doel van MMIP Landelijk Gebied is ontwikkelen van kennis voor de ruimtelijke opgaven van het landelijk gebied, in bijzonder kennis die provincies nodig hebben voor gebiedsgerichte (en integrale) aanpak van de NPLG doelen in combinatie met het ontwikkelen van handelingsperspectief voor agrariërs in de gebieden.

Procedure KoM-LNV-MMIPs openstelling najaar 2022

Tot en met uiterlijk 1 november 2022 kunnen projectvoorstellen ingediend worden conform KoM-format en KoM-begroting (te vinden op de kennis- en innovatieagenda: Landbouw, Water, Voedsel website) via kennisopmaat@wur.nl. De voorwaarden zoals in de Oproeptekst november 2022 zijn vermeld, zijn ook geldig voor de LNV-MMIPs met de volgende aanvullingen:

  • De aanvragende partners kunnen naast private partners en onderwijsinstellingen ook publieke organisaties zijn. Voorwaarde is en blijft dat de partners gezamenlijk namens de doelgroep kunnen bijdragen aan het project. De partners nemen zichtbaar de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de kennisdoorstroming en dat blijkt zowel uit de activiteiten van de partners als de financiering in het projectplan. Er wordt een actieve rol van de projectaanvrager verwacht in het mede leiding geven aan het KoM-project in samenwerking met de WR-projectleider.
  • De inzet van de publieke partners telt mee als cofinanciering voor het project.
  • De beoordeling van de aanvragen is conform de gestelde doelen en voorwaarden in de Oproeptekst november 2022. In aanvulling daarop hecht LNV waar mogelijk aan een integrale benadering en een gebiedsgerichte aanpak.

Het streven is om deze projecten te starten per 1 januari 2023. In 2022 is er maximaal 1 KoM-project per LNV-MMIP mogelijk.

Informatie over de LNV-MMIPs

LNV-MMIPs Onderwerp najaar 2022 Beschrijving Theory of Change LNV-contactpersoon
Landnatuur n.v.t. Link naar pdf Link naar pdf Marike Bontenbal
Voedselzekerheid n.v.t. Link naar pdf Link naar pdf Vera Musch
Gezelschapsdieren en dieren voor vermaak n.v.t. Link naar pdf Link naar pdf Françoise Divanach
Landelijk gebied en brede welvaart n.v.t. Link naar pdf Link naar pdf Saskia Ligthart

Via KoM wordt bestaande kennis uit recent en nog lopend onderzoek m.b.t. voedselverlies vertaald naar relevante informatie/werkvormen/ modellen voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, landbouwraden en onderwijs en educatie. Gezien de internationale context zullen de producten in net Nederlands en Engels worden opgesteld.