Natuurinclusieve energie

(BO-43-023.03) - Nederland is via diverse internationale verdragen gecommitteerd aan realiseren van natuur- en waterkwaliteitsdoelen in de grote wateren. Tegelijkertijd ligt er een opgave om onze energievoorziening te verduurzamen. Hiertoe wil ons land op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee.

De aanleg van windparken op zee heeft niet alleen invloed op de ruimte van andere gebruikers maar heeft ook impact op het ecosysteem. Er zijn bijvoorbeeld negatieve effecten voor sommige vogelsoorten. Windparken op zee kunnen ook kansen genereren voor natuurbehoud of –herstel. Een voorbeeld is de herintroductie van platte oesters in de ongestoorde gebieden tussen de turbines. Het thema Natuurinclusieve Energie richt zich enerzijds op kennisondersteuning voor innovatieve proefprojecten rond het koppelen van windenergie op zee en natuurontwikkeling, en anderzijds op de vraag hoe beleid wendbaarder en adaptiever kan worden gemaakt om de uitvoering van innovatieve pilots te stimuleren, te toetsen, en structureel onderdeel te maken van de korte- en middellange termijn beleidssturing.

Projecten 2020