Project

Emissies uit substraatteelten in kader van NL- en EU-toelating

De afgelopen jaren is er een instrument ontwikkeld voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit Nederlandse bedekte teelt op substraat en grondgebonden teelten. De onderliggende scenario’s zijn beschreven en het Ctgb heeft de guidance voor substraatteelt en het instrument (GEM) in 2016 in gebruik genomen. In 2016 heeft er een validatie experiment plaatsgevonden. De bevindingen van het experiment leiden tot aanbevelingen voor verbetering van de methodologie welke moeten worden opgenomen in het instrument. Ook is er behoefte aan uitbreiding van het instrument met emissie-reducerende maatregelen.

Doel

Dit project heeft als doel het opleveren van een verbeterde GEM instrument voor het berekenen van gewasbeschermingsmiddelen concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in substraatteelten (kassen). Dit instrument dient te kunnen worden gebruikt in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens dient het mogelijk te zijn om een aantal emissiereducerende maatregelen door te kunnen rekenen. Bij de oplevering wordt uitleg gegeven over de gehanteerde ruimtelijke en temporele percentielen. De onderliggende modellen van GEM worden ook separaat aangeboden aan het ministerie van LNV.

Achtergrond / Context

Dit (toelatings-)instrument is een belangrijk onderdeel van het toelatingsbeleid en van het beleid rond de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. De kwantificering van de emissie maakt het mogelijk om een meer reële inschatting te maken van de milieurisico’s van het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen in de kasteelten. 

Probleemstelling

De afgelopen jaren is het Greenhouse Emission Model (GEM) instrument ontwikkeld voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit Nederlandse bedekte teelt op substraat en grondgebonden teelten. Het instrument is in 2016 in gebruik genomen. O.a. naar aanleiding van discussies met belanghebbenden, hebben de ministeries van LNV en I&W gevraagd om:

  • GEM te verbeteren in lijn met de nieuwe inzichten verkregen uit het validatie- en sorptie-experiment.
  • een selectie van emissiereductie maatregelen op te nemen in GEM. Dit zijn o.a. gebruik van hogere kwaliteit irrigatiewater, verbeterd filter, lozing op het riool en emissiereductie in lijn met lagere nitraat emissienormen (dit heeft betrekking op de hoeveelheid te lozen water).
  • uitleg te geven over de ruimtelijk en temporele percentielen die in de ontwikkelde methodologie zijn toegepast.
  • de onderliggende modellen van GEM aan te bieden zodanig dat scenario-eigenschappen kunnen worden gewijzigd. De modellen kunnen dan worden gebruikt voor het doorrekenen van bijvoorbeeld emissiereductie maatregelen en van emissies buiten Nederland.
  • naar aanleiding van een enquête uitgezet onder collega-toelatingsautoriteiten in Europa in 2018 over GEM heeft het Ctgb verzocht om het geven van een GEM training voor gebruikers. Tevens heeft het CTGB behoefte aan verkenning van draagvlak voor het model in de EU.

    Publicaties