Project

Akoestisch onderzoek en kennisagenda zeezoogdieronderzoek CN

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland, beschikken over een rijke en bedreigde zeezoogdierfauna. Wageningen Marine Research verricht daar sinds 2011 beleidsondersteunend onderzoek naar deze groep. In september 2015, is het Yarari zeezoogdier en haaienreservaat formeel afgekondigd door staatsecretaris Dijksma voor de exclusieve economische zone (EEZ) en territoriale wateren van Caribisch Nederland.

Dit heeft mede plaatsgevonden dankzij het onderzoek dat Wageningen Marine Research in de periode 2011-2015 heeft verricht naar zeezoogdieren, haaien en hun beheer. Daaronder vielen o.a. ook een vliegtuigtelling naar zeezoogdieren rond de benedenwindse EEZ sector en het onderzoek naar het gebruik van passieve akoestische loggers naar de aanwezigheid van zeezoogdieren in de bovenwindse EEZ sector rond de Saba Bank.

Voortzetten samenwerking akoestiek

Mede op aansporen van Wageningen Marine Research wordt er door de Amerikanen en Fransen met eigen middelen sterk ingezet op akoestisch monitoren van zeezoogdieren in de regio, maar is tegelijkertijd aan de financiering van dit werk binnen Caribisch Nederland in 2016 een einde gekomen. Daar het voortzetten van samenwerking op gebied van de akoestiek toch door het ministerie van LNV van doorslaggevende waarde wordt geacht voor management, is een klein deel van het managementgerichte BO-project Management plan voor het Yarari zeezoogdieren en haaienreservaat in 2017 aangewend voor praktische veldwerk ten behoeve van de doorzetting van de akoestische opnames.

De hoge prioriteitstelling voor de voortzetting van het zeezoogdieronderzoek is onlangs door Wageningen Marine Research onderbouwd en door LNV herbevestigd. Er wordt daartoe vanuit de bredere middelen van Wageningen Marine Research die door LNV aan Wageningen Marine Research beschikbaar worden gesteld, 70K Euro beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar (2018-2020). In de afgelopen jaren vanaf 2011, zijn er 17 rapporten en publicaties door Wageningen Marine Research uitgebracht over de zeezoogdieren van Caribisch Nederland en het is belangrijk om voor de komende drie jaar een nieuw kennisagenda op te stellen voor een scherpere prioriteitstelling.

Rijke en bedreigde zeezoogdierfauna

De Caribische delen van het Koninkrijk, waaronder Caribisch Nederland, beschikken over een rijke en bedreigde zeezoogdierfauna. Wageningen Marine Research verricht daar sinds 2011 beleidsondersteunend onderzoek naar deze groep. In september 2015, is het Yarari zeezoogdier en haaienreservaat formeel afgekondigd door staatsecretaris Dijksma voor de EEZ en territoriale wateren van Caribisch Nederland. In dit project zal er voor de komende drie jaar (2018-2020) een strategisch onderzoeks-agenda op te stellen zodat bepaald kan worden welk onderzoek er minimaal noodzakelijk is om beleid te kunnen maken binnen het beschikbare BO budget. In de periode 2015-2016 werd tevens onderzoek verricht naar de aanwezigheid van zeezoogdieren rond de Saba Bank door middel van passieve akoestische loggers. Aangezien het ministerie nu versneld het beheer wil vorm geven en inmiddels is begonnen met het ontwerpen van de nodige wetgeving, is een inhaalslag nodig voor de opwerking en analyse van die akoestische gegevens. Voor de precisering van het beheer en de identificatie van deelgebieden en seizoenen waarin menselijke activiteiten mogelijk beperkt zullen moeten worden, is de analyse van akoestische opnames nodig. Om oponthoud van het beleidsimplementatieproces te voorkomen, is dat dit jaar noodzakelijk. 

In dit project wordt:

1) De belangrijke akoestische data geanalyseerd en daarover gerapporteerd

2) Een (nieuwe) prioriteitstelling voor het WMR zeezoogdieronderzoek bepaald voor 2018-2020 passend binnen de budgettaire ruimte van het BO programma om in de komende jaren structureel en adequaat dit reservaat gestalte te geven.

Publicaties