Project

Directe effecten pulsvisserij bodemleven

Uit een door WMR uitgevoerde inventarisatie van de vragen die leven rond de pulsvisserij bij diverse stakeholders blijkt dat er zorg is over directe mortaliteit onder vis en benthische organismen in het kielzog van pulskotters als gevolg van blootstelling aan het pulsveld. Omdat dit aspect van pulsvisserij geen onderdeel is van lopend onderzoek, is aanvullend onderzoek nodig om deze vraag te beantwoorden. Omdat onbekend is met welke precisie in het kielzog van een pulskotter experimenteel gevist kan worden, wat er in de vangsten aangetroffen zal worden, welke indicator soorten het beste gebruikt kunnen worden en hoe de conditie daarvan het beste vastgesteld kan worden, is het op dit moment niet mogelijk om een experiment te ontwerpen dat de onderzoeksvraag kan beantwoorden. Daarom wordt het onderzoek gestart met een pilot. In de pilot worden experimentele procedures uitgetest en tegelijkertijd ook data verzameld. Na afronding van de pilot kan naar verwachting het benodigde grootschalige experiment opgezet worden waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden.

Uit een door WMR uitgevoerde inventarisatie van de vragen die leven rond de pulsvisserij bij diverse stakeholders blijkt dat er zorg is over directe mortaliteit onder vis en benthische organismen in het kielzog van pulskotters. Omdat dit aspect van pulsvisserij geen onderdeel is van lopend onderzoek, is aanvullend onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden.

Met een fijnmazig net wordt gevist in het kielzog van een pulskotter en in niet door pulskotters beviste referentie gebieden. De vangsten worden uitgezocht (soorten x aantallen) en van een aantal indicator soorten zal de conditie (dood/levend/beschadigd) worden vastgesteld. De resultaten van de trekken in het kielzog van een pulskotter en de trekken in niet beviste gebieden worden vergeleken zodat vastgesteld kan worden of pulsvisserij leidt tot directe mortaliteit van vis en benthos.

Omdat onbekend is met welke precisie in het kielzog van een pulskotter experimenteel gevist kan worden, wat er in de vangsten aangetroffen zal worden, welke indicator soorten het beste gebruikt kunnen worden en hoe de conditie daarvan het beste vastgesteld kan worden, is het op dit moment niet mogelijk om een experiment te ontwerpen dat de onderzoeksvraag kan beantwoorden. Daarom wordt het onderzoek gestart met een pilot. In de pilot worden experimentele procedures uitgetest en tegelijkertijd ook data verzameld. Na afronding van de pilot kan naar verwachting het benodigde grootschalige experiment opgezet worden waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kan worden.

Publicaties

Lees meer in het dossier