Project

Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij

Het kabinet-Rutte III wil 4mln ton extra CO2-reductie realiseren via windenergie bovenop de reductieopgave uit het Energieakkoord (SER 2013). Inmiddels is daartoe een routekaart windenergie op zee (WoZ) tot 2030 uitgebracht (Min. EZK 2018). Die zal in elk geval de locaties Hollandse Kust (west), IJmuiden Ver en resterende kavel ten Noorden van de Waddeneilanden betreffen, terwijl naar verwachting op afzienbare termijn ook nog naar andere locaties op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) zal worden gezocht voor de periode daarna.

Dit betekent dat er een forse ruimteclaim in de Noordzee door de energiesector ligt. Dit heeft onder andere gevolgen voor de Noordzee als bron van voedsel en daarmee de rol van de Noordzee in de context van een groeiende bevolking en voedselzekerheid. Enerzijds zal de aanleg van windparken de mogelijkheden voor de sleepnetvisserij (doorvaart, vissen) beperken, waardoor gezocht moet worden naar andere visgronden. De ruimte voor sleepnetvisserij (door uit te wijken) zal tegelijkertijd krimpen. Anderzijds ontstaan door de windparken nieuwe kansen voor de ontwikkeling van aquacultuur (i.e. schelpdier- en zeewierteelt), en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen (multifunctioneel gebruik). In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 zijn eerste beleidskeuzes vastgelegd voor beleid in relatie tot windenergie op zee - ten aanzien van doorvaart en medegebruik. Gesteld wordt dat doorvaart en medegebruik van windparken kunnen bijdragen aan efficiënt ruimtegebruik en bovendien kansen bieden voor versterking van het duurzaam gebruik en de biodiversiteit van de Noordzee en dat vanaf 2017 in principe in alle operationele windparken op zee doorvaart en medegebruik onder voorwaarden - mogelijk gemaakt wordt, waaronder voor recreatie en activiteiten die niet leiden tot bodemberoering en voor aquacultuur en andere vormen van duurzame energieopwekking (Min. IenM & Min. EZ 2015).

Er is onvoldoende informatie beschikbaar over de mogelijke locaties die geschikt zijn om op verantwoorde wijze in de voedselvoorziening uit zee te kunnen voorzien met het oog op de sterk groeiende en migrerende wereldbevolking. In het Nederlands Continentaal Plat (NCP) zijn windparken gepland op diverse locaties.

Dit project brengt de relatieve geschiktheid van bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in beeld voor een aantal vormen van medegebruik met betrekking tot een kweek van aantal soorten schelpdieren en zeewier en niet-bodemberoerende vangst van een aantal soorten vissen, schaaldieren en zeekat. Om de relatieve geschiktheid te beoordelen is eerst inzicht nodig in waar de verschillende soorten zouden kunnen voorkomen en welke condities voor een optimale leefsituatie zorgen (aanwezigheid en leefcondities). Dit leidt tot een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van (potentiële) windparklocaties voor voedselproductie (i.e. kweek of vangst van de betreffende soorten).

Publicaties