Project

Impact van de verschillende visserijvormen op de bestanden van trekvissen

In de kustwateren en in de gebieden op de overgang van kust- naar binnenwateren vinden verschillende vormen van visserij plaats. Het gaat dan om verschillende vormen van beroepsvisserij (met o.a. sleepnetten, staand want, fuiken, etc.) en om sportvisserij. In al deze vormen van visserij vindt bijvangst plaats van trekvissen. Deze vissoorten moeten worden teruggezet. Echter, een deel van de bijgevangen en teruggezette exemplaren zal dit niet overleven.

Het is gewenst om een actueel inzicht te verkrijgen in de impact van de verschillende visserijvormen op de betreffende vissoorten. Dit is gewenst omdat tegelijk sprake is van beleid en maatregelen ter bescherming van trekvissen en van maatregelen die, bijvoorbeeld in de vorm van vispassages en andere verbeteringen in de migratiemogelijkheden, moeten bijdragen aan herstel van trekvissen. Het is daarom gewenst om een beeld te verkrijgen in hoeverre bestaande visserijvormen de geschetste inzet op behoud en herstel van trekvissen zou kunnen beïnvloeden.

Om dit beeld te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot visserij-inspanning, logboekgegevens, aanlandingsgegevens, afslaggegevens, gegevens van handhavingsdiensten (bijvoorbeeld NVWA), en interviews en gegevensverzameling direct bij de vissers. Daarnaast zullen we voor zalm een populatieschatting maken op basis van telemetrieonderzoek. Desalniettemin is het duidelijk dat mogelijk niet alle vragen volledig gekwantificeerd beantwoord kunnen worden, omdat niet van alle vormen van visserij precies bekend is wat er wordt gevangen en wat de impact van de visserij op overleving na terugzet is. Doelstelling is echter om met gebruikmaking van alle mogelijke beschikbare gegevens tot een zo adequaat mogelijke inschatting van de impact van de verschillende visserijvormen te komen. Het betreffende onderzoek vormt deels een herhaling en actualisering van een soortgelijk onderzoek wat in 2008 door Imares is uitgevoerd en is gerapporteerd onder de titel "Bijvangsten van salmoniden en overige trekvissen vanuit een populatieperspectief". 

Publicaties