Project

Rapid risk assessment exotische dierziekten

Toenemende globalisering en internationale handel dragen bij aan snelle en wereldwijde verspreiding van ziekten, zowel humaan als veterinair. Uitbraken van exotische dierziekten kunnen grote sociaal-economische gevolgen hebben, zeker wanneer het zoönosen betreft. Voor een goed risicomanagement van de insleeprisicos van deze dierziekten is het belangrijk te weten welke ziekten de grootste risicos vormen. Doel van dit project is het ontwikkelen van een rapid risk assessment tool (RRAT), waarmee het insleeprisico van verschillende dierziekten snel beoordeeld kan worden. De resultaten van deze tool kunnen gebruikt worden om dierziekten te prioriteren voor preventie, early warning, surveillance en bestrijding.

De basis van de RRAT zijn drie databases. De eerste beschrijft de verspreiding van de dierziekten in de wereld, de tweede geeft aan via welke insleeproutes de ziekten naar Nederland kunnen komen en de derde geeft een indicatie van het belang van deze insleeproutes per diersoort. Op basis van de informatie in deze databases zal een semi-kwantitatieve risicoscore berekend worden om de dierziekten te prioriteren. Ook kan de RRAT gebruikt worden om regios of handelsstromen te identificeren die het meest bijdragen aan het insleeprisico voor Nederland. Door de RRAT te koppelen met GIS software kunnen risicokaarten gegenereerd worden. Het is de bedoeling dat de RRAT een flexibele tool is waarvan de databases regelmatig ge-update kunnen worden voor tijdige signalering van nieuwe of veranderende risicos.

Publicaties