Project

A monitoring and impact evaluation system for the transition to circularity

Het hier voorgestelde project ontwikkelt een systeem voor monitoring van indicatoren voor de transitie naar een circulaire economie, en van de effecten van dergelijke circulaire economie, als wel voor klimaatmitigatie. Het systeem bevat specificaties, gegevens en instrumenten voor de monitoring van de (state-of-the-art van de) indicatoren en voor de effecten van verbeterde circulariteit en klimaatmitigatie op verschillende schaalniveaus te kwantificeren. Het beoogde monitoringsysteem is één van de bouwstenen die worden geïdentificeerd. Voor de ontwikkeling zal het voortbouwen op en informatie uitwisselen met andere projecten in het KB-A-programma om de complementariteit te waarborgen en dubbel werk en inconsistenties te voorkomen.