Project

Aanvulling Koeien en Kansen

In het Koeien en Kansenproject (K&K) toetst, evalueert en verbetert men de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) diverse wet- en regelgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt men de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. De bedrijfseconomische en technische data vastgelegd in het Bedrijven Informatienet van Wageningen Economic Research (BIN) van de 16 K&K-bedrijven leveren waardevolle informatie op voor het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM-project) en voor het K&K-project. Dit project voorziet in de vastlegging van de data in het BIN. 

Doordat alle K&K-bedrijven per 2020 gaan deelnemen aan de BedrijfsEigen Stikstofbemesting met dierlijke mest-pilot (BES-pilot) en hierdoor afwijkende gebruiken van dierlijke mest mogen hanteren, worden deze bedrijven uitgesloten van de derogatiemonitor. Dit project voorziet in de continuering van de vastlegging van bedrijfseconomische en technische data van K&K-bedrijven in het BIN voor het jaar 2020.

Publicaties