Project

Actualisatie Geomorfologie

De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (2017) is een landsdekkend digitaal kaartbestand dat de in Nederland voorkomende landvormen beschrijft en ruimtelijk weergeeft. De landvormen worden beschreven naar vormkenmerken, relief, genese en ouderdom. 

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (2017) beschrijft de in Nederland voorkomende landvormen. De Geomorfologische kaart van Nederland is in de periode 1960-2004 tot stand gekomen. In deze periode zijn verschillende karteringesmethoden gebruikt. Tevens is als gevolg van landgebruiksveranderingen de kaart niet meer actueel.

Doel van de actualisatie van de Geomrfologische kaart van Nederland is een actuele en topgrafisch juiste weergave van de geomorfologie van Nederland gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis met een toegankelijke legenda die aansluit bij de kennisbehoeften opgaven van de gebruiker.

Het actualiseren is een semi-automatisch proces van digitaliseren van landvormen op basis van een digitaal terreinmodel (AHN) De hulpinformatie wordt gebruikt om zichtbare patronen in het DTM te interpreteren naar landvormen die gevormd zijn door actieve processen of geomorfologische processen in het nabij of verre verleden zoals: eolische-, marien-, of fluviatiele erosie en sedimentatie, glaciale processen, denudatie, tektoniek , organogene processen of een antropogene ontstaanswijze.

Bij de actualisatie zal gebruik gemaakt worden van een actuele topografische basis (TopNL).

Actualisatie 2016 wordt uitgevoerd in Oost-Nederland (Gelderland) op de kaartbladen 40 oost en 41 west en oost en sluit aan op de actualisatie van 2016 en 2017 (Rivierengebied en Oost-Nederland) . Deze kaartbladen zijn op de conventionele manier gekarteerd, zonder gebruik van AHN en aanvullende hulpinformatie. Door bestaande actualisaties  te verbinden kan dit gebied geheel worden geupdated. De totaal te actualiseren oppervlakte betreft maximaal een volledig dubbbel kaartblad (40x 25 = 1000 km2)

Ontwikkelen van een validatiemethode ter controle van de kwaliteiet van het kaartmodel Geomorfologie. Toetsen van deze methode in een pilot.

 

Publicaties