Project

Actualiseren Natura2000 profielendocumenten

Natura 2000-profielendocumenten zijn een belangrijke informatiedrager over de VHR soorten en habitats, waar ook in formele aanwijzingsbesluiten naar wordt verwezen. Hierin worden kenmerken aangegeven, zoals abiotische randvoorwaarden, kenmerken van goede structuur en functie, en de gerapporteerde staat van instandhouding. Om de profielen beter toe te rusten voor de gebiedsgerichte aanpak is een update noodzakelijk. Het gaat onder andere om het ondersteunen van de wijze waarop omvang en kwaliteit op lokaal niveau in kaart kan worden gebracht, en doelen kunnen worden geformuleerd.

Natura 2000-profielendocumenten zijn een belangrijke informatiedrager over de VHR soorten en habitats, waar ook in formele aanwijzingsbesluiten naar wordt verwezen. Hierin worden kenmerken aangegeven, zoals abiotische randvoorwaarden, kenmerken van goede structuur en functie, het leefgebied van soorten, en de meest recent gerapporteerde staat van instandhouding.

In het project wordt een update uitgevoerd. In de eerste plaats wordt een inventarisatie onder gebruikers gehouden, waarmee wordt bekeken waar wensen tot aanpassing zijn. Onderdelen die in aanmerking komen voor aanpassingen zijn de definitie (incl. mogelijke subtypen), de vertaling naar plantengemeenschappen (zal omgezet worden van de Vegetatie van Nederland naar revisie Vegetatie van Nederland), de wijze waarop kwaliteit op lokaal niveau gedefinieerd wordt, de abiotische randvoorwaarden, en de typische soorten.

Publicaties