Project

Add COSAR Nederland

COSAR gaat bijdragen aan de inhoudelijke en maatschappelijke versterking van beekherstel in Nederland door een integrale aanpak van ecologische en maatschappelijke aspecten. In COSAR staat de ruimtelijke en temporele context centraal en wordt de basis gelegd voor diagnostische en voorspellende instrumenten die de praktijk van beekherstel versterken.

In de afgelopen twee decennia zijn in Nederland veel ecologische beekherstelprojecten uitgevoerd om beleidsdoelen te halen. Aanvankelijk was dit herstel gericht op het terugbrengen van morfologische structuren, met de veronderstelling dat organismen na de ingreep vanzelf zouden terugkeren. Deze field of dreams gedachte is echter onjuist gebleken. Beekherstel is afhankelijk van biologische interacties en historische en actuele multiple stressoren die over verschillende schalen werken als filters op de regionale soortenpool en de lokale diversiteit van gemeenschappen. Om succesvol ecologisch beekherstel te plegen is het nodig om meer kennis te hebben van de kwantitatieve effecten van de verschillende landschaps-context-variabelen, de invloed van grotere schaalniveaus, de rol van metapopulaties en legacy-effecten. Naast de ontbrekende bouwstenen voor ecologisch herstel ontbreekt kennis over maatschappelijke aspecten van beekherstel door een eenzijdige focus op de ecologische kwaliteitscriteria.

In hoeverre maatschappelijke doelen worden bereikt wordt zelden beoordeeld en succesfactoren ontbreken mede omdat de perceptie en beoordeling van herstelsucces door beleidsmakers, samenleving, water- en natuurbeheerders en ecologen vaak sterk uiteenlopen Daarom zou de maatschappelijke insteek een grotere rol moeten spelen bij het definiƫren van hersteldoelen en het evalueren van de mate van succes in een project. Publiek draagvlak kan ecologisch beekherstel in belangrijke mate versterken. COSAR gaat bijdragen aan de inhoudelijke en maatschappelijke versterking van beekherstel in Nederland door een integrale aanpak van ecologische en maatschappelijke aspecten. In COSAR staat de ruimtelijke en temporele context centraal en wordt de basis gelegd voor diagnostische en voorspellende instrumenten die de praktijk van beekherstel versterken. COSAR gebruikt bestaande monitoringgegevens (Nederland circa 28, circa 200 beekherstelprojecten) en gegevens van op Europees niveau beschikbare databases met historische, en actuele landschaps-, geografische en ecologische informatie, als verklarende variabelen in een ruimtelijk-temporele context. Daarnaast worden online maatschappelijke feedback van sociale media en een ruime variatie aan stakeholdernetwerken gebruikt om kenmerken voor maatschappelijk draagvlak te identificeren.

Publicaties