Project

Add Economisch assessment 7e AP nitraat

Voor het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn dat van start zal gaan in 2022 heeft LNV een conceptactieprogramma ontwikkeld bestaande uit opties ten aanzien van mogelijke maatregelpakketten. Aanvullend heeft het ministerie Wageningen Economic Research gevraagd om een bedrijfseconomisch assessment van het  maatregelen zoals opgenomen in de Milieueffect Rapportage (MER) en daarnaast van duurzame bouwplannen.

Op verzoek van het Ministerie van LNV voert Wageningen Economic Research een bedrijfseconomisch assessment uit van de maatregelen in de MER van het  7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Dit concept actieprogramma bestaat uit drie mogelijke maatregelpakketten die variëren in de omvang van de beperkingen. Gezien de relatief korte doorlooptijd van het project is een kwantitatieve (bedrijfs)economische analyse niet mogelijk. Daarom zullen de afzonderlijke maatregelen kwalitatief worden beoordeeld op hun impact op de bedrijfsvoering en op de  kosten en baten voor de ondernemer. Daartoe wordt per maatregel aangegeven op welke wijze deze de kosten en baten beïnvloedt en welke kwantitatieve analyses nodig zijn om de omvang van de economische effecten te kunnen bepalen van de afzonderlijke maatregelen maar vooral ook van de pakketten als geheel.

 Meer nog dan bij de analyse van de individuele maatregelen geldt dat voor een analyse van de maatregelpakketten modelanalyse noodzakelijk is. In de modelanalyse worden de afzonderlijke maatregelen in hun samenhang bezien. In deze analyse komt tot uitdrukking in hoeverre de effecten van de verschillende maatregelen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden.

Publicaties