Project

Add Energiemonitor

De Nederlandse glastuinbouw en de overheid werken aan nieuwe afspraken als vervolg op de Meerjarenafspraak Energietransitie 2014-2020 met hierin een nieuw doel voor de CO2-emissie. Wageningen Economic Research voert in dit kader de Energiemonitor Glastuinbouw uit. Hierin wordt de CO2-emissie, de energie-efficiëntie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorzieningsopties zonder CO2-emissie gekwantificeerd en inzichten gegeven in hieraan te verbinden achtergronden en ontwikkelingen.

Voor de Nederlandse glastuinbouw is energie een belangrijke productiefactor. De energievoorziening van de glastuinbouw steunt voor een belangrijk deel op aardgas en dat brengt CO2-emissie met zich mee. In eerdere convenanten is de CO2-emissie centraal komen te staan is een doel voor 2020 overeengekomen. Aan nieuwe afspraken wordt door het glastuinbouwbedrijfsleven en de overheid gewerkt. Reductie van de CO2-emissie kan via twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorziening zonder CO2-emissie (duurzame energie, inkoop warmte en inkoop elektriciteit).

Wageningen Economic Research voert sinds 1990 jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw uit. Hierin worden de energiebalans en de ontwikkeling van de fysieke productie van de glastuinbouw, de CO2-emissie, de energie-efficiĆ«ntie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorzieningsopties zonder CO2-emissie gekwantificeerd van het vorige jaar en zijn reeksen in de tijd beschikbaar. Bovendien worden de achterliggende ontwikkelingen geanalyseerd en de uitkomsten geduid.

Voor dit alles wordt jaarlijks uit een reeks van vooral externe databronnen informatie verzameld. Bovendien wordt een inventarisatie van het de projecten met duurzame energie gemaakt. De informatie en inzichten dienen vaak ook als basis voor andere energie gerelateerd onderzoek. De resultaten van de Energiemonitor worden jaarlijks verwerkt in een openbare rapportage van Wageningen Economic Research, vergezeld van een update van het Protocol.

De kosten van het project worden gezamenlijk gefinancierd door de convenantspartijen, het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland c.q. Stichting Kennis in je kas.

Publicaties