Project

AF-12054c Programma Akkerbouw – Precieze data: Beregenen op maat

In de PPS is gewerkt aan de ontwikkeling en validatie van een adviessysteem voor grasland en akkerbouw en groentegewassen op basis van perceel specifieke weer-, bodem- en gewasparameters.

Samenvatting

Twee hoofdthema’s stonden in het project centraal: aanleveren van kennis voor betere advisering over beregening van gewassen (gras, maïs, aardappelen, suikerbieten, vollegrondsgroenten) en ontsluiten van de kennis in adviezen naar eindgebruikers.

  • De doelen van het project zijn gerealiseerd:
  • Opleveren kennismodules voor perceel specifieke advisering over beregening in diverse gewassen.
  • Validatie en implementatie van de modules in beregeningsadviezen voor verschillende gewassen (gras, maïs, aardappelen, suikerbieten, enkele groenten). De kennismodules zijn als webservices geprogrammeerd onder BeregeningsSignaal
  • Kennisoverdracht gericht op gebruik van BeregeningsSignaal.

Highlights

  • In 2016 is hebben 183 veehouders en 15 akkerbouwers gebruik gemaakt van de beregeningsadviezen die gemaakt zijn met kennismodules die het project leverde. 
  • In de projectperiode 2013 – 2016 zien we het gebruik van beregeningsadviezen door veehouders en akkerbouwers langzaam maar zeker stijgen. Telers die met de adviezen werken gaan gerichter om met de inzet van beregening op hun bedrijf en de inzet van grondwater. 
  • De kennismodules onder de beregening webservices/adviezen zijn verbreed zodat ook adviezen in enkele vollegrondsgroente gewassen geleverd kunnen worden.
  • Beregeningssignaal heeft een basis gelegd in de bewustwording in de veehouderij sector om ook buiten de stal met optimalisering en dataficering te starten. Dit heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van het thema gras-mais signaal is ontstaan.