Project

AF-12178 Meerwaarde mest en mineralen: MVI/RWZI Nutriënten terugwinning

De Nederlandse landbouw wordt gekenschetst door een hoge mineralenaanvoer en een lage mineralenafvoer in de vorm van dierlijke en plantaardige producten met als gevolg een hoge mineralenophoping in de vorm van dierlijke mest. Teneinde te komen tot een duurzame landbouw is het van groot belang dat de reststromen aan mineralen in de vorm van dierlijke mest volledig worden hergebruikt en in de markt kunnen worden afgezet als secundaire grondstofmineralen.

Doelstellingen project

Het ontwikkelen van haalbare concepten voor de verwaarding van mest in synergie met doelstellingen van  rioolwaterzuiveringsinstallaties  RWZI’s op het gebied van terugwinning van nutriënten en energie. 

Aanpak en tijdspad

Voor het tot stand komen van de benodigde innovaties zullen de volgende aspecten nader uitgewerkt worden:

 • Verschuiven van de verdeling van de mineralen in de dikke mestfractie naar de dunne mestfractie om tot optimale verhoudingen te komen tot verdere verwerking met het oog op de afzetmogelijkheden
 • Kosteneffectieve verwijdering/terugwinning van fosfor eventueel icm behandeling rioolafvalwater
 • Kosteneffectieve verwijdering/terugwinning van stikstof eventueel icm behandeling rioolafvalwater
 • Kosteneffectieve verwijdering/terugwinning van opgelost organische stof (eventueel icm behandeling rioolafvalwater)
 • Kosteneffectief vergisting van zuiveringsslib en (de dikke fractie) mest
 • Kosteneffectief drogen van dikke fractie mest (en mogelijke ook zuiveringsslib) voor een BMC of export van mestkorrels
 • Haalbaarheidsstudies implementatie locaties (Land van Cuijck, Tilburg, Haarlo)
 • Jaarlijks synthese van de uitkomsten van onderzoeksresultaten
 • Integrale analyse van de doorontwikkelde concepten (LCA en kosten/baten)
 • Interactie met nationale en internationale netwerken en ontwikkelingen (state of the art)
 • Communicatie waaronder presentaties en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen
 • Organisatorische inbedding; projectorganisatie van het consortium, begeleidingscommissies en klankbordgroepen.

Resultaten

Een in de praktijk uitgeteste en werkende gecombineerde mestverwerkingsinstallatie (MVI) en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waaruit mineralen worden teruggewonnen en de verliezen naar het milieu geminimaliseerd worden. Via een gefaseerde benadering zal deze business case worden uitgewerkt: (1) nadere concretisering en uitdiepen van de opties en experimenten op laboratoriumschaal (2013); (2) bevindingen kleine schaal test units (2014); (3) pilots met monitoring op deelstroombehandelingen (2015); (4) continuering monitoring, verdere optimalisatie en evaluatie en synthese (2016).

2013:

Rapportage van de voor- en nadelen van technieken voor de verwijdering/terugwinning van stikstof, fosfor en kalium en organische bestanddelen via eenvoudige fysische en chemische scheidingstechnieken en analyse van het procesverloop onder geconditioneerde omstandigheden incl. de beschrijving van de consequenties op de deelstroombehandelingen. Interactie met nationale en internationale netwerken en ontwikkelingen om deze know how daar waar mogelijk in te bedden. Specifiek zal er intensieve interactie zijn met Biorefine en P-REX. Dit zijn twee EU projecten die zich vooral richten op resp. mestverwerking en slibverwerking en geïnteresseerd zijn in gecombineerde verwerking. Het doordenken en beschrijven van de mogelijkheden en consequenties voor de geselecteerde RWZI’s.  Communicatie waaronder presentaties en publicaties. Zorgdragen voor een goede organisatorische inbedding, te weten projectorganisatie van het consortium, begeleidingscommissies en klankbordgroep.