Project

Afwegingskader Natuuropgaven

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is gericht op de realisering van de resterende ecologische opgave die niet gedekt wordt door Natura2000-beheersplannen en/of KRW-maatregelen en vanuit de ambitie om meer natuurlijke dynamiek te realiseren in de Rijkswateren. Ten bate van het Natuurwinstplan (in voorbereiding voor de PAGW) is in 2020 een verkennende analyse uitgevoerd welke indicatieve resterende opgave (HR/VR) en onbenutte ecologische potenties elk groot water biedt voor en na uitvoering van de PAGW (zichtjaar 2050).
Het Natuurwinstplan moet daarbij ook rekening houden met autonome ontwikkelingen zoals klimaatverandering en natuurlijke trends in het voorkomen van habitattypen en soorten.

Samenvatting

  • Voor de V(H)R doelen in de Rijkswateren wordt een afwegingskader ontwikkeld om restantopgaven, ambivalente natuurdoelen en onbenutte ecologische potenties periodiek te kunnen evalueren. Door dit adaptief te doen kan beter ingespeeld worden op voortschrijdend inzicht van de beoogde interventies en nieuwe inzichten over de lange termijn houdbaarheid van natuurdoelen in het licht van klimaatverandering
  • Het in kaart brengen van resterende opgaven voor V(H)R doelen. Zoeken naar beleidsruimte om natuuropgaven te herverdelen over de grote wateren wanneer nieuwe inzichten over de houdbaarheid van natuurdoelen in het licht van klimaatverandering en ecologisch functioneren daarom vragen.

Publicaties