Project

Agrarische sectorrekening

Voor het toezicht op en de beoordeling van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Commissie is vergelijkbare, actuele en betrouwbare informatie over de economische situatie van de landbouw en meer in het bijzonder over de ontwikkeling van het landbouwinkomen nodig.

De EG-Verordening nr. 138/2004 bepaalt dat er  van het agrarisch sector-inkomen jaarlijks een eerste raming in december en een tweede in januari moet worden opgeleverd.

Landbouwrekeningen zijn een essentieel hulpmiddel voor de analyse van de economische situatie van de landbouw in een land mits ze worden opgesteld aan de hand van dezelfde beginselen. Zij vormen ook een belangrijke bijdrage voor de berekening van de nationale rekeningen. De landbouwrekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de basisbegrippen en -regels uit de verordening.

Doelstelling

Doel van dit project is het voorzien in beleidsrelevante informatie over de inkomensontwikkeling van de agrarische sector en voldoen aan de  verplichting richting Eurostat.

Resultaat

  • The Agricultural Income Index (digitaal in door Eurostat gewenst format)
  • Eerste en bijgestelde raming: productie, verbruik en toegevoegde waarde (half december en eind januari)
  • Publicatie van de  meest actuele cijfers op agrimatie.nl