Project

Alstroemeria en haar lichtcriteria tweede jaars gewas (verlenging)

Een optimale spectrale samenstelling van het LED licht voor implementatie in toekomstige fossielvrije teeltsystemen, met de hoogst mogelijke producties en behoud / verbetering bladkwaliteit.

Implementatie van LED is een essentieel onderdeel naar all-electric teeltconcepten. De keuze van het juiste spectrum vormt hierin een kennishiaat. Voor het onderzoek Alstroemeria van de toekomst, dichtbij is de spectrumkeus ondersteund met een kort onderzoek binnen het onderzoek LED licht bij zonlicht. Hiertoe zijn 7 spectra in een korte proef met twee Alstroemeria rassen getest.

De resultaten (1 ras)  hebben laten zien dat de spectrale samenstelling van het licht tot grote verschillen leidt in: a) gewasmorfologie; b) bladkwaliteit (voor de huidige keuze het prevalerend argument) en c) een sterk onverwacht effect van 2 lichtspectra op de productie: het witte licht (hoog aandeel groen) gaf 35% minder productie dan het gemiddelde van de andere 5 spectra; het witte licht met relatief veel verrood gaf 60% meer productie dan het gemiddelde. Van ras 2 in de proef kwamen maar enkele bloemen tot ontwikkeling binnen de duur van de proef; dit waren wel de takken uit de behandeling wit met verrood. Dit geeft sterke aanwijzingen dat en generativiteit bij Alstroemeria door verrood licht wordt beïnvloed.

Er is één spectrum uit de 7 geteste spectra gekozen, op basis van argumenten die voorbij gaan aan de mogelijke invloed op productie van verrood/ gebrek aan verrood. De korte proef in omstandigheden die niet praktijkconform waren (geen bodemkoeling toegepast) gaf veel informatie, maar riep ook vragen op.

Publicaties