Project

Ammoniakemissie biologische varkensstallen

In dit onderzoek, dat in opdracht van de Ministeries van I&W en LNV en Provincie Noord-Brabant zal worden uitgevoerd, zal een tabel worden gemaakt met toepasbare en effectieve systemen die de ammoniakemissie uit biologische varkensstallen kunnen reduceren. Deze maatregelen zullen worden omschreven in systeembeschrijvingen met succes- en faalfactoren en hieraan zullen onderbouwde emissiereducties worden gekoppeld ten opzichte van een referentie. De emissiereducties zullen onderbouwd worden door een combinatie van literatuurstudie, modelberekeningen en metingen.

Doelstelling

Het is de intentie om per 1 januari 2021 biologische varkenshouders geen vrijstelling meer te geven voor reductie van de ammoniakemissie. Per die datum zouden biologische varkenshouders een bepaalde streefreductie voor ammoniak moeten bewerkstelligen. In de provincie Noord-Brabant geldt al een streefreductie van 40%. Om biologische varkenshouders de gelegenheid te geven om te voldoen aan de reductiedoelstellingen, moeten maatregelen beschikbaar zijn die geschikt zijn voor biologische varkensstallen. Vanwege het open karakter van biologische varkensstallen zijn brongerichte maatregelen het meest geschikt. Het doel van dit project is om een tabel samen te stellen met maatregelen die de ammoniakemissie kunnen reduceren en die toepasbaar zijn in biologische varkensstallen (met uitloop). Hierbij is het van belang dat deze maatregelen goed worden gedefinieerd en dat de reductiepercentages onderbouwd zijn. Een aantal maatregelen lijken nu al geïmplementeerd te kunnen worden, terwijl voor een aantal andere maatregelen aanvullend onderzoek nodig is (deskstudie, workshops, metingen).

Publicaties