Project

Ammoniakemmissie model melkveestal

In de melkveehouderij wordt gestreefd naar het ontwikkelen van bedrijfssystemen en managementmaatregelen die de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen terugbrengt. Een waardevol hulpmiddel bij het terugdringen van ammoniakemissie is het twintig jaar geleden ontwikkelde ammoniakemissiemodel voor melkveestallen. Dit model integreert de bestaande proceskennis rond ammoniakvorming en -emissie, en maakt het mogelijk effecten van staluitvoering en management op de stalemissie te berekenen. Dit model is op basis van nieuwe kennis uit onderzoek aangepast.

In de melkveehouderij wordt gestreefd naar het ontwikkelen van bedrijfssystemen en managementmaatregelen die de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen terugbrengt. Een waardevol hulpmiddel bij het terugdringen van ammoniakemissie is het twintig jaar geleden ontwikkelde ammoniakemissiemodel voor melkveestallen (SnelStal). Dit model integreert de bestaande proceskennis rond ammoniakvorming en -emissie, en maakt het mogelijk effecten van staluitvoering en management op de stalemissie te berekenen. Dit model is op basis van nieuwe kennis uit onderzoek (2012 - 2016) aangepast, hetgeen resulteerde in een nieuwe beta-versie in 2019.

Een nadeel van de oude versies van het Snelstal-model was dat deze maar zeer beperkt onder praktijkomstandigheden was gevalideerd. Voor het gebruik van de nieuwe 2019-versie is het van belang dat validatie van de input-waarden en de modeluitkomsten plaatsvindt door vergelijking met gemeten waarden onder praktijkomstandigheden. De validatie geeft daarmee inzicht in hoe betrouwbaar de modelresultaten zijn. Het doel van dit project is om Snelstal-2019 te valideren door toetsing van modeluitkomsten met meetwaarden in praktijkstallen. Voor het bereiken van de doelstelling wordt validatie-onderzoek uitgevoerd in emissie-units van de milieu-onderzoekstal van Dairy Campus (DC) te Leeuwarden.

De aanpak bestaat uit het opbouwen van een serie validatie-sets verkregen onder wisselende omstandigheden. In elke validatieset worden alle benodigde inputwaarden voor het model  zo nauwkeurig mogelijk direct gemeten in de unit of zo goed mogelijk ingeschat voor een periode van 2 dagen. Gelijktijdig wordt de NH3-emissie gedurende deze 2 dagen continu bemeten. In totaal worden 6 validatiesets op DC gegenereerd. Naast de validatie-sets verkregen op DC, wordt in samenwerking met het onderzoeksinstituut ATB (Potsdam, Duitsland) 1 gezamenlijk vastgestelde validatieset op een melkveebedrijf in Duitsland gegenereerd. De gezamenlijke meting is bedoeld om de methodologie voor het bemeten van input-waarden met de Duitse collegas over te dragen en af te stemmen. 

De onderzoeksresultaten en conclusies worden in een presentatie toegelicht richting de opdrachtgever, en na bespreking en verwerking opmerkingen opdrachtgever vastgesteld. De gebruikte methodes, verkregen resultaten, discussie van de bevindingen en conclusies worden vastgelegd in een Engelstalig artikel dat aangeboden wordt aan een wetenschappelijk tijdschrift

Publicaties