Project

Ankermobilisatie krabben

Vissen, werken en manoeuvreren binnen Offshore Windparks (OWP's) is heel anders dan buiten op de Noordzee. Er zijn aanvullende voorwaarden en hoge eisen om andere activiteiten in OWP's toe te staan. Er is kennis nodig van de risico's die kunnen optreden bij bijvoorbeeld het opzetten van vangkooien in een hoogwerker. Het verminderen van operationele risico's voor vissen in hoogwerkers heeft een hoge prioriteit vanuit het oogpunt van veiligheid en aansprakelijkheid. Fishing, working and manoeuvring within Offshore Windparks (OWPs) is very different from outside in the North Sea. There are additional conditions and high requirements to allow other activities in OWPs. Knowledge is required of the risks that can occur when, for example, setting up catch cages in an OWP. Reducing operational risks for fish in OWPs has a high priority from a safety and liability perspective.

In risico-evaluatiesessies met Eneco is bepaald dat de strings conform de wettelijke bepalingen moeten worden voorzien van dahns (boeien met vlaggenstokken) met de gewenste markering (vlaggen etc.). Uit de risicosessie bleek ook dat Eneco de voorkeur gaf aan ketenclusters in plaats van ankers. Deze configuratie is echter niet stabiel. Daarom moeten nu strings met ankers getest worden. Eneco gaf aan de voorkeur te geven aan inschattingen van het risico van inhaken van ankers in Infield-kabels. Risico is kans * schaderisico; R = p*D). Deze studie richt zich op het kans-deel: worden snaren met ankers gemobiliseerd onder verschillende stromings- en weersomstandigheden. Deze studie is een vervolg op het project BO-43-119.01-012 KD-2021-018_Alternatieve ankers in windparken op zee waarin aangepaste ankers zijn onderzocht. Deze ankers haakten niet in de infield-kabel. Echter daarnaast groeven ze ook onvoldoende in de zeebodem wat ze onbruikbaar maakt voor gebruik in OWPs. 

Publicaties