Project

AQUAEXCEL3.0

Aquaexcel 3.0 werkt aan duurzame productie van vis volgens de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen die ontwikkeld worden en op de markt komen.

Aquacultuur is de snelst groeiende landbouwsector ter wereld en is qua volume al vergelijkbaar met visserij. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, in het bijzonder eiwitten, is verdere groei noodzakelijk. Viskweek heeft een beduidend betere resource efficiency (voedselconversie, energie- en eiwitretentie, vlees/filetopbrengst) dan landbouwhuisdieren, en een CO2 footprint vergelijkbaar met de productie van kip.

Aquaexcel 3.0 biedt een Trans National Access (TNA) platform voor onderzoek voor en samen met bedrijven met alle soorten kweeksystemen, gekweekte soorten vis, schelpdier en macro-alg. Voortbouwend op twee eerdere Aquaexcel-projecten, zal het project toegang bieden aan de industrie tot 40 Europese topfaciliteiten voor onderzoek, waarbij alle onderzoeksgebieden die relevant zijn voor de aquacultuur beschikbaar zijn. WLR is daarnaast met de afdelingen Welzijn, Veehouderij en omgeving, en Genomica betrokken bij het onderzoeksdeel van het project, gericht op innovatieve verduurzaming van de productie van vissen door de sector.

Via het project komen nieuwe innovaties beschikbaar voor toepassing in de sector, en kunnen bedrijven zelf onderzoek laten uitvoeren bij 40 Europese topfaciliteiten voor aquacultuuronderzoek. Er worden onderwijs- en trainingstrajecten georganiseerd waar de sector aan deel kan nemen waarbij duurzame innovatie in de aquacultuur centraal staat.

De doelstelling van het project richt zich in verschillende werkpakketten op onderwijs en training, onderzoek, en het TNA platform voor en door bedrijven. Alle relevante onderzoeksgebieden in de aquacultuur die gericht zijn op innovatieve verduurzaming van de sector zijn bij het project betrokken: op het niveau van 1) de dieren (gezondheid, welzijn, robuustheid, sensoren en voeding); 2) de systemen (ontwerp, waterkwaliteit, reststromen, sensoren); en 3) de bedrijfsvoering (milieubelasting, reststroming, waterverbruik, energieverbruik). Beheersing van de gehele productieketen staat centraal, van fokkerij en reproductie tot aan slacht en verwerking.

In het project worden verschillende kweeksystemen, soorten en onderzoeksvelden geïntegreerd, wat de sleutel is tot een meer duurzame en circulaire aquacultuur. Nieuwe innovaties op het gebied van fokkerij, voeding, gezondheid, robuustheid en waterkwaliteit en sensorontwikkeling zorgen ervoor dat de sector steeds verder verduurzaamt qua grondstofverbruik, milieubelasting en waterverbruik en -kwaliteit. De dieren zelf worden door de voortdurende innovaties steeds gezonder en robuuster. De kennis die ontwikkeld wordt is veelal direct toepasbaar in de productieketen en versterkt de verduurzaming van de sector.

Download de factsheet

Bezoek de project website:

AQUAEXCEL3.0 website

Publicaties