Project

B-USEFUL

Doel van het project is bestaande monitorings- en omgevingsdata van mariene ecosystemen in Europa bij elkaar te brengen en te harmoniseren om zo de algehele biodiversiteit in kaart te brengen. Hiermee zal nieuwe kennis gecreëerd worden over de natuurlijke en menselijke druk op mariene ecosystemen, de afname in biodiversiteit en de relatie van biodiversiteit tot het ecosysteem en haar functioneren.

Het project zal een online Decision Support Tool (DST) leveren waarin de mariene biodiversiteit, menselijke activiteiten en verschillende management opties in de Noordzee en andere Europese wateren gevisualiseerd kunnen worden. De DST gaat uit van de huidige status, drijvende factoren en lange-termijn veranderingen in mariene ecosystemen, met een focus op vis en het bodemleven. De opgedane kennis en de te leveren tool zijn van belang voor stakeholders en eindgebruikers op het gebied van biodiversiteit, duurzaam beheer, marine spatial planning en marine governance. Dit zal een stevige, wetenschappelijke basis bieden voor besluitvorming rondom duurzaam beheer en menselijke gebruik van de Noordzee en mariene ecosystemen in het algemeen.

B-USEFUL draagt bij aan MMIP Duurzame Noordzee deelprogramma (1), met name aan de kennis- en innovatieopgave Afwegingskaders duurzaam gebruik Noordzee. Dit gebeurt door voort te bouwen op bestaande Europese infrastructuren voor monitoring en gegevensverzameling (bijv. EMODnet). Hiermee zullen modellen worden ontwikkeld die de cumulatieve effecten van menselijke en natuurlijke factoren op biodiversiteit kunnen voorspellen (prioriteit (d)).

Online tools

Met de online tools kunnen eindgebruikers en beheerders gebieden identificeren met een hoge of lage biodiversiteit, alsook de trade offs tussen biodiversiteit en gebruik van de Noordzee door verschillende maritieme sectoren (o.a. visserij, offshore-energie). Hiermee wordt bijgedragen aan het afwegingskader waarin beheerders besluiten kunnen nemen omtrent ruimtelijk medegebruik op de Noordzee (prioriteit (e)).

Dit alles zal in samenwerking met eindgebruikers (o.a. NGO’s, visserij) en beheerders ontwikkeld worden. B-USEFUL draagt ook bij aan MMIP Visserij door kennisontwikkeling van de status en biodiversiteit van vis en het bodemecosysteem. Met name kennis van het laatste draagt bij aan de besluitvorming rond het verminderen van bodemberoering door visserij (deelthema 5).

Publicaties