Project

Basiskwaliteit natuur

Dit project heeft tot doel om het begrip basiskwaliteit natuur (BKN) te definiëren en af te bakenen, aanpalende principes te inventariseren evenals de belangrijkste condities voor BKN en de knelpunten daarin. Dit moet leiden tot een denkmodel waarmee basiskwaliteit natuur gemeten en geëvalueerd kan worden binnen het huidige PBL instrumentarium. 

The goal of this project is to define and delineate the concept of Basic Quality of Nature (Basis Kwaliteit Natuur BKN), to inventory of adjacent principles and the main conditions and bottlenecks for BKN. This should lead to a conceptual model with which BNK can be measured and evaluated within the current PBL toolbox.

Publicaties