Project

Bedrijfswaterwijzer

Water is voor de overheid een belangrijk beleidsthema. Hierbij gaat het zowel om beheersen van de waterhoeveelheid als om beheersen van de waterkwaliteit. Hiervoor ligt ook een grote uitdaging bij de melkveehouderijsector. De overheid wil de landbouwers en waterschappen samen faciliteren om de watersituatie te verbeteren. Voor hun eigen bedrijf en zo dus ook de nationale watersituatie.

In het project Koeien & Kansen is het thema water een belangrijk speerpunt. Hierin wordt software op maat ontwikkeld die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt. De BedrijfsWaterWijzer. Vervolgens wordt deze software getest, verbeterd en uitgerold in de praktijk.

Het project, de aangesloten melkveehouders en waterschappers besteden aandacht aan zeven waterthemas: erfafspoeling, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater voor vee en slootbeheer. Onderzoekers, waterschappen en veehouders voeren hierbij met elkaar de dialoog naar verbetering van de watersituatie, vanuit de visie van de praktijk en de visie vanuit (overheids)beleid. Daarnaast zullen praktijkinnovaties op de Koeien & Kansen bedrijven doorgevoerd en uitgewerkt worden. De doelen van dit projectplan zijn als volgt:

  • Praktijkinnovaties implementeren en onderzoeken op Koeien & Kansen bedrijven die bijdragen aan vasthouden van water en het tegengaan van droogteproblemen en die optimaal inpasbaar zijn op bedrijven en andere daar geldende kringloopbelangen, zoals biodiversiteit.
  • Cases ontwikkelen en implementeren waarin nieuwe verdienmodellen kunnen worden toegepast en getest.
  • Doorontwikkelen van de BedrijfsWaterWijzer als stimulerend richtsnoer en als prestatieindicator en monitoringsinstrument voor water op het bedrijf èn het bevorderen van goede uitrol van de BWW buiten Koeien & Kansen.

Deze doelen worden bereikt in twee sporen met onderling veel interactie: het spoor Watercases en het spoor Doorontwikkelen BedrijfsWaterWijzer.

Publicaties