Project

Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen

Er zijn ongeveer 100-150 agro-initiatieven in Nederland die zich bezig houden met het in stand houden van het Nederlandse biocultureel erfgoed. Een groot aantal van hen is aangesloten bij Stichting de Oerakker en de pomologische verenigingen. De maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp is aanzienlijk.

In de loop van de jaren hebben de agro-initiatieven op directe ondersteuning van de kant van het ministerie aangedrongen. CGN voorziet daarin door het leveren van niet-materiële steun, zoals het ontwikkelen en in standhouden van een platform (website), het mede organiseren van bijeenkomsten, kennisvermeerdering met betrekking tot oude rassen en gewassen, en het helpen bij verzamel- en instandhoudingsactiviteiten.

De kabinetsnota Bronnen van ons bestaan en het Nationaal in situ plan erkennen de rol en betekenis van agro-initiatieven (‘agro-NGOs’) in het streven naar behoud en gebruik van genetische diversiteit in Nederland. Deze agro-initiatieven hebben een beperkte omvang en middelen en zijn afhankelijk van vrijwilligers en ondersteuning door derden. Dit project heeft tot doel deze agro-initiatieven te versterken door onderlinge samenwerking te stimuleren, bij te staan bij specifieke kennisvragen en bij praktische problemen omtrent instandhouding.

Gerealiseerde producten 2019

Stichting de oerakker

 • Adviezen aan bestuur. De voorzitter van de Oerakker heeft een nieuwe visie ontwikkeld en heeft twee nieuwe bestuursleden geworven.
 • Veel activiteit op Facebook (58 nieuwe berichten; groepsgrootte: 258 leden), ook veel activiteit op Twitter. De Oerakker website had 11125 page views en de Oranje lijst 12814 views in 2019.
 • Voorjaarsbijeenkomst op 3 juli bij Stadstuin Helmond en Collectieboomgaard Ger van Santvoort (25 deelnemers).
 • De Oerakker website is vernieuwd en zodanig aangepast dat ze toegankelijker is geworden voor de gebruiker.
 • 950 fruitrassen zijn geïdentificeerd waarvan een Erfgoedrassenlijst van 337 rassen is samengesteld. De eerste Erfgoedrassen zijn reeds geënt en zullen eind 2020 worden geplant in de CGN boomgaard te Elst. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 337 bomen in de CGN boomgaard zullen staan, waarbij de duplicaten bij de leden van het Nationaal Fruit Netwerk aanwezig zullen zijn.

Oranje Lijst

  • Erfgoedrassen zijn in 2019 aangegeven in de Oranje lijst, zodat hier nu op kan worden geselecteerd.

  Deelproject Erfgoedzaden

  • Frequentere bijeenkomst van agro-initiatieven om teelt en rasbeschrijvingen te bespreken. Er hebben zich geen nieuwe agro-initiatieven gemeld.

  Publicaties

  New Scientist, 20 januar 2015i: Vergeten groenten als oplossing voor voedseltekort.

  Het Parool, 18 januari 2015: Brave hendrik en schorseneren: iedereen aan de vergeten groenten.

  Vroege Vogels, 26 januari 2015: Eet meer vergeten groenten.