Project

Beleidslandschap circulair gebruik reststromen voor diervoeder

In het kader van de transitie naar kringlooplandbouw wordt in het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst 2021-2025 (2022) aandacht gegeven aan het inzetten van organische reststromen uit het voedselsysteem als (circulair) veevoer om kringlopen te sluiten. Dit is ook een belangrijk speerpunt in het Europese nieuw actieplan voor een circulaire economie – voor een schoner en concurrerender Europa (2020), in samenhang met de “van boer tot bord”-strategie (2020) binnen de Europese “Green Deal (2019).  Hierbij komen nadrukkelijk vraagstukken rondom voedselverspilling en (her-)benutting van (alternatieve) eiwitten naar voren.  

Er is behoefte aan het beter begrijpen van de samenhang tussen verschillende beleidsdoelstellingen, en welke stappen nodig en haalbaar zijn om meer reststromen in te zetten voor veevoer. In potentie kan een grotere inzet van reststromen bijdragen aan doelstellingen op het gebied van klimaat, eiwittransitie en voedselverspilling. Het inzetten van reststromen heeft niet alleen een technische component (KUNNEN), ook economische randvoorwaarden en de acceptatie van door consument en keten (WILLEN) hebben invloed op het krachtenveld (positionering van stakeholders) en beleidslandschap rondom circulair veevoer. De inzichten uit dit project zullen bijdragen aan het ontwikkelen van effectief nationaal en Europees beleidsinstrumentarium om inzet van reststromen te vergroten (MOGEN). 

In dit project zal het gewenste inzicht verkregen worden door het consulteren, betrekken en informeren van stakeholders uit de quintuple helix van:‚Äč

  • Overheden (EU, nationaal, regionaal, waaronder ook toezichthoudende organisaties / competente autoriteiten)
  • Academia (kennisinstellingen en universiteiten)
  • Bedrijfsleven (direct en indirect/toeleverend)
  • Maatschappelijke organisaties
  • Consumenten

Publicaties