Project

Beoordelingssystematiek emissies uit substraatteelten

De milieurisico’s van emissies zijn onvoldoende in beeld. Dit onderzoek beoogt de introductie van de nieuwe methodiek voor de ‘Beoordelingssystematiek van gewasbeschermingsmiddelen in substraatteelten’. Voor zowel in Nederland als binnen de EU.

Doelstelling

De emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelt. De afgelopen jaren is een instrument ontwikkeld om een inschatting te maken van de milieurisico’s. Uit onderzoek blijkt dat de emissie bij bedekte substraatteelten verschilt van die van buitenteelten. Doel van dit onderzoek is enerzijds de introductie van de nieuwe methodiek voor de ‘Beoordelingssystematiek van gewasbeschermingsmiddelen in substraatteelten’. Anderzijds het creëren van draagvlak van de introductie ervan in Europa.

Resultaten

2012: EU-workshop werd goed bezocht (15 lidstaten, Copa-Cogeca, ECPA, DG-Sanco en EFSA). Inhoudelijk zijn een aantal stappen gezet (aangaande DTG lijst, slootscenario's, beleiskeuzes). En een alfa versie van de totale modellentrein inclusief de scenario’s met het gewenste beschermdoel is opgeleverd.

In het voorjaar van 2013 vindt een impactanalyse plaats. Onderzoekers presenteren de resultaten op de klankbordbijeenkomst. Daarnaast volgen (peer-reviewed) artikelen.

Plan van Aanpak

Voor de reguliere toepassing van het instrument door Ctgb en overige gebruikers (aanvragers, dossiermakers) en voor acceptatie van de methodiek binnen Nederland en Europa zijn de volgende activiteiten van belang:

  1. Een impactanalyse voor in totaal 10 stoffen toegepast op een tweetal te selecteren gewassen.
  2. Evaluatie van kritische processen aan de hand van in 2012 uitgevoerde experimenten ten aanzien van plantopname en omzetting in recirculatiewater.
  3. Verificatietoets op basis van praktijkgegevens.
  4. Publicatie van modelconcepten stofstromen in een (peer reviewed) tijdschrift. En publicatie van de representatieve scenario’s voor de Nederlandse glastuinbouw.