Project

Bepalen dichtheden van natte graskuilen

In het kader van de handreiking BEX (RVO, 2021) moet de hoeveelheid geoogste droge stof met graskuil bepaald worden. De omrekeningformules van volume en dichtheden zijn gebaseerd op ds-gehalten tussen de 25 en 70%. Veel graskuilen van 2021 passen daar niet bij (te nat), dus is aanvullend onderzoek nodig.

In het voorjaar van 2021 zijn vrij veel natte graskuilen geoogst. Dit zijn graskuilen waarbij het droge stofgehalte rond de 20% of nog lager zit. In het kader van de handreiking BEX (RVO, 2021) is het nodig om de hoeveelheid geoogste droge stof in beeld te brengen. Dit gaat via volumes opmeten en tabellen met dichtheden per volume-eenheid. Dus volume van een graskuil vermenigvuldigd met de dichtheid leidt tot de hoeveelheid droge stof in een graskuil. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de dichtheid onder andere afhankelijk is van het droge stofpercentage.

De empirische formules met omrekening van volume via ds% naar hoeveelheid droge stof zijn alleen geldig binnen de grenzen van de onderliggende dataset in deze rapporten. Deze lagen voor de graskuilen tussen de 25 en 70%. De droge stofgehalten van een heel aantal voorjaarskuilen in 2021 zijn lager dan in de gehanteerde dataset. Dus bij graskuilen met lage droge stofgehalten kunnen de data en formules van het voorgaande onderzoek eigenlijk niet gebruikt worden.

Hier is dus geen wetenschappelijke onderbouwing voor en kan momenteel voor de natte graskuilen niet bepaald worden hoeveel droge stof er geoogst is. Daarom is het zinvol om de dataset, die ten grondslag ligt aan de omrekening van % ds en volume naar hoeveelheid droge stof, uit te breiden met gegevens van nattere graskuilen. Graskuilen lager dan 25% ds.

Publicaties