Project

Betekenis landschap voor welbevinden Nederlanders

Dit project betreft het beter in beeld brengen van de betekenis van de natuur en het landschap voor burgers, met name de bijdrage van culturele ecosysteemdiensten aan hun kwaliteit van leven. Het einddoel is te komen tot een breed gedragen indicator voor de welzijnseffecten van veranderingen in het fysieke landschap.

Hierbij moet het begrip 'landschap' breed worden opgevat: het kan ook om de stedelijke omgeving gaan. Anderzijds ligt de focus van het project op het natuurlijke, groenblauwe componenten binnen die omgeving (zoals stadsparken). Verder beperkt het project zich tot diensten die de nabijheid van, contact met en/of bezoek aan het betreffende ecosysteem vereisen. Als eerste stap wordt een conceptueel model ontwikkeld. Hierbij zijn de volgende vragen richtinggevend:

  1. Welke domeinen van kwaliteit van leven kunnen worden onderscheiden en wat is het relatieve belang van de verschillende domeinen voor die kwaliteit van leven?
  2. Welke culturele ecosysteemdiensten kunnen worden onderscheiden, en hoe belangrijk zijn die verschillende diensten voor de diverse domeinen van kwaliteit van leven?
  3. Welke ecosysteemkenmerken zijn hoe belangrijk voor het leveren van dié culturele ecosysteemdiensten die, bij afname, naar verwachting de grootste doorwerking richting kwaliteit van leven hebben? Anders gesteld: welke ecosystemen zijn het meest geschikt om de meest essentieel geachte culturele ecosysteemdiensten te leveren?
  4. Het aanbod van welke van de belangrijke ecosysteemdiensten zullen door de grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave, naar verwachting het sterkst aan verandering onderhevig zijn?
  5. hoe belangrijk is de mate van geschiktheid van het ecosysteem voor het leveren van essentieel geachte culturele ecosysteemdienst versus de nabijheid van, dan wel mate van contact met dat ecosysteem?

Publicaties