Project

Bijeenkomst klimaat spoor natuur bos biogrondstoffen

Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020-2023 is opgesteld gebaseerd op 6 missies vastgesteld door het kabinet in april 2020. Op elk van deze zes missies zijn Meerjarige Missie-gedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) ingericht, die de hele keten, van fundamenteel en toegepast onderzoek tot en met implementatie beslaan. De missie B klimaat neutrale landbouw en voedselproductie bevat 6 meerjarige missie gedreven innovatie programma’s die aandacht besteden aan de uitstoot van broeikasgassen en de opslag van koolstof in landbouw, bos en natuur gebieden. Deze missie wordt ook beschreven in de kennis-en innovatie programma energie & duurzaamheid. Daarnaast wordt LNV gevraagd om invloed uit te oefenen op internationale onderzoekstrajecten via bijvoorbeeld kennis-agendas die op Europees niveau ontwikkeld worden.  

Binnen dit project organiseert WUR, in samenwerking met LNV, tweetal interactieve bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van LNV en andere departementen, om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor internationale samenwerking en onderzoeksonderwerpen die in Europees verband worden uitgevoerd en relevant zijn voor MMIP binnen het spoor bos en natuur en het spoor biogrondstoffen.

Publicaties