Project

Biobased Building materials in the Dutch Environmental Database

Het Biobased-In-NMD-project stelt voor een heel scala aan biobased bouwmaterialen categorie 1-productkaarten voor de Nationale Milieudatabase (NMD) op. Ook worden hierin op de juiste manier biogene koolstofopslag- en end-of-lifescenario’s meegenomen. Op deze manier kunnen MKB-bedrijven hun biobased bouwmaterialen beter in de markt zetten.

Het belang van biobased bouwen

Biobased bouwmaterialen kunnen potentieel een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) materialen en door het positieve effect van biogene koolstofopslag in biobased bouwmaterialen. Het aandeel biobased in de Nederlandse bouw is qua gewichtsaandeel echter beperkt: circa 2% is hout en slechts 0,1% bestaat uit andere biobased materialen.

Onbekendheid van de bouwsector met deze materialen en hun milieuprestaties zijn een belangrijke barrière voor deze materialen om (grootschalig) toegepast te worden. Opname van meer biobased bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase (NMD), waarmee milieuprestaties van gebouwen doorgerekend kunnen worden, kan ervoor zorgen dat deze materialen meer toegepast gaan worden.

Een levenscyclusanalyse voor biobased materialen

Binnen dit project worden de milieuprestaties van een aantal biobased bouwmaterialen, zoals producten gemaakt van hout, riet, geëxpandeerde kurk of wol, via een levenscyclusanalyse in kaart gebracht om uiteindelijk een categorie 1-productkaart voor de NMD op te stellen. Daarnaast zal gekeken worden naar het potentieel van deze materialen om biogene koolstof op te slaan en opgeslagen te houden. Zeker door deze materialen lang in de keten te houden (bijvoorbeeld door levensduur, hergebruik en recycling), kan hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen significant zijn. Het consortium heeft als doel om de inzichten die hierover worden opgedaan, ook zoveel mogelijk hun beslag te laten krijgen in de NMD LCA-methode.

Biobased materialen in de NMD

De NMD is de database waar architecten en projectontwikkelaars uit kunnen putten voor het berekenen van de milieuprestatie van een bouwwerk. Alleen wanneer productdata van biobased materialen in de NMD zijn opgenomen, kunnen gebruikers van de gevalideerde rekeninstrumenten er ook daadwerkelijk mee rekenen.

In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) gebruiken steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunningscriterium bij hun aanbestedingen. Een categorie 1-productkaart kan het voor de deelnemende biobased bouwmateriaalbedrijven gemakkelijker maken om in grotere bouwprojecten hun product toegepast te krijgen.

Uiteindelijk wil het project in totaal minstens 13 nieuwe materialen in de NMD opgenomen krijgen. Met de TKI-subsidie wordt het deelnemende bedrijven makkelijker gemaakt een categorie 1-productkaart op te laten stellen, aanvullend op al bestaande fiscale ondersteuningsmaatregelen zoals de MIA/VAMIL-regeling.

Publicaties