Project

Biomass production harvest and use in synergy with biodiversity goals

De productie of onttrekking van biomassa voor biobased toepassingen (chemie, materialen, energie) heeft alleen zin als dit tot een duidelijke vermindering van de broeikasgasuitstoot leidt t.o.v. fossiele grondstoffen. Dit omdat ook andere impacten van de productie, de oogst, en gebruik van biomassa niet mogen leiden tot negatieve effecten of liefst zelfs positieve effecten hebben op bijvoorbeeld voedselzekerheid, luchtkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, erosie, waterkwaliteit en beschikbaarheid, en biodiversiteit.

Interactie tussen biomassaproductie en biodiversiteit is complex door de vele mogelijke productiesystemen en interacties met biodiversiteit. Een framework voor het ontwerpen biomassasystemen in synergie met biodiversiteit ontbreekt grotendeels. Hoeveel veldresiduen kun je meenemen zonder inbreuk op biodiversiteit, of beter, wat is het effect op vogels, insecten, dieren, etc.? Biomassaproductie in mariene systemen zijn minder ver ontwikkeld, maar juist hier zal er naar verwachting veel ontwikkeling plaats gaan vinden.

  • Overzicht van terrestrische biomassasystemen in Nederland plus een eerste overzicht van interacties met biodiversiteit voor 2 a 3 categorieën, op basis van eigen analyse en literatuur.
  • Overzicht van aquatische en mariene biomassa productiesystemen. Voor een selectie daarvan een overzicht van de interacties van biomassa-productie of benuttingssystemen in (Nederlandse) cases en literatuur.
  • Eerste versie van een conceptueel overkoepelend framework voor de ontwikkeling en beoordeling van biodiversiteit gerelateerd aan biomassaproductie systemen.

Publicaties