Project

BLO-Indicatiewaarden milieucondities

De trend in milieucondities is een belangrijke indicator om uitspraken te kunnen doen over de dominante drukfactoren die natuur bedreigen. Er zijn verschillende indicatiesystemen en dit project zoekt uit welk systeem het meest geschikt is voor de indicatoren.

De indicatoren voor de trend in milieucondities worden afgeleid uit indicatiewaarden van planten voor bodem-pH, grondwaterstand (GVG) en voedselrijkdom/trofiegraad. Deze indicatoren worden gebruikt om uitspraak te kunnen doen over de dominante drukfactoren die natuur in Nederland bedreigen; verzuring, verdroging en vermesting. In de huidige berekening van nationale en provinciale indicatoren gebruiken PBL, WOT een ander indicatiesysteem (WW-getallen) dan de provincies in gebiedsstudies (Iteratio). Verkennende analyses suggereren dat beide indicatiesystemen niet altijd een zelfde boodschap afgeven over omvang en veranderingen van milieucondities. Onduidelijk is nog welke methodische verschillen hieraan ten grondslag liggen en wat dit betekent voor berekeningswijze van de provinciale en nationale indicatoren. Dit project onderzoekt de verschillen en geeft aanbevelingen over hoe de indicatiesystemen het beste te gebruiken.

Publicaties