Project

Blootstelling van bijen

Kennis ontbreekt om de daadwerkelijke risico’s van blootstelling van bijen aan bestrijdingsmiddelen goed in te schatten. Daarom wordt een veldexperiment uitgevoerd om als basis te dienen voor de ontwikkeling van een nieuw model.

Doelstelling

Bijen zorgen voor bestuiving, de voortplanting van veel planten, en spelen zo een essentiële rol in de instandhouding van natuurlijke biodiversiteit en productie in de land- en tuinbouw. Het is daarom belangrijk dat andere landbouwkundige praktijken, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen om plagen te bestrijden, geen negatieve effecten op bijen hebben. Echter gedegen kennis ontbreekt om de risico’s van blootstelling van bijen aan bestrijdingsmiddelen goed in te schatten.

Doel van dit project is om middels onder andere een experimentele onderbouwing een model te ontwikkelen dat  de concentratie van bestrijdingsmiddelen welke de bijenkast inkomt goed kan inschatten. Een dergelijk model zal binnen (inter)nationale regelgeving door bijvoorbeeld EZ of EFSA gebruikt kunnen worden om riscio’s voor bijen van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in te schatten en zo tot een rationele regelgeving te komen.

Resultaten (beoogd)

Beoogd is een op toegankelijke wijze digitaal vastgelegde gegevensset van het veldexperiment. Tevens een gekalibreerd model en onderdelen van een conceptpublicatie over het experiment.

Plan van aanpak

  • Inventarisatie literatuur
  • Ontwikkeling van modelconcepten, vertaling hiervan in rekenmodel, schatting van invoergegevens en selecteren van relevante modelscenario’s
  • Veldexperiment. Op basis van de concentratie in de nectar of pollen van het behandelde gewas en het areaal van aantrekkelijke onbehandelde planten in het foerageergebied
  • Model kalibratie en schrijven van publicatie
  • Presentatie op een internationaal wetenschappelijke conferentie

    Publicaties