Project

Blootstelling van waterorganismen i.k.v. NL- en EU-toelating

De beoordeling van risico’s voor waterorganismen is een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen op NL en EU niveau.

De beoordeling van blootstelling van waterorganismen is een belangrijk onderdeel hiervan; deze beoordeling leidt regelmatig tot beperkingen van het gebruik van deze middelen die kosten met zich mee brengen in de NL land- en tuinbouw. Het is zodoende politiek van belang dat de NL en EU beoordelingen gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Blootstellingsscenario's en bijbehorende software

In dit project wordt gewerkt aan verbetering van deze beoordeling. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van NL blootstellingsscenario’s voor neerwaartse bespuitingen in de akkerbouw en op- of zijwaartse bespuitingen in fruit- en boomteelt en bijbehorende gebruiksvriendelijke software. Deze software maakt het de industrie mogelijk om deze beoordeling efficiënt uit te voeren en maakt het mogelijk voor Ctgb om deze efficiënt te controleren. Deze scenario’s en software worden ontwikkeld in overleg met RIVM, PBL en Ctgb om te zorgen voor voldoende maatschappelijk draagvlak.

Beschrijving fotochemische afbraak

Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van betere beschrijving van de fotochemische afbraak van deze middelen in NL oppervlaktewater (zowel aan betere beschrijving in het gebruikte rekenmodel als aan betere afleiding van fotochemische afbraaksnelheden uit dossiergegevens). Dit is van belang omdat het water in NL sloten in voorjaar en zomer relatief langzaam stroomt en omdat langdurige aanwezigheid van middelen in de sloten vaak tot problemen leidt voor de beoordeling van chronische effecten.

Nieuwe versie FOCUS_TOXSWA rekenmodel

Tot slot wordt gewerkt aan afronding van een nieuwe versie van het FOCUS_TOXSWA rekenmodel; het nieuwe element is dat deze versie ook de blootstelling aan metabolieten kan berekenen die in het water en sediment gevormd worden. Dit rekenmodel wordt EU-breed gebruikt voor de blootstellingsbeoordeling op EU-niveau.

Publicaties