Project

Boer bij Kennis; Kennisverspreiding over bodem en klimaat voor adviseurs en erfbetreders in de landbouw

Het doel is om zorg te dragen van kennis beschikbaarheid en -overdracht over bodem en koolstofvastlegging naar erfbetreders en adviseurs. Daartoe wordt in 2019 en 2020 een aantal van 788 adviseurs bijeengebracht. Deze adviseurs hebben verbeterde kennis van de bodem en de capaciteit om die te onderzoeken, kwaliteit te beoordelen en te verbeteren.

De Nederlandse bodem levert, zoals dat overal ter wereld zo is, belangrijke ecosysteemdiensten. De (ecologische en/of economische) waarde van deze ecosysteemdiensten is nog maar nauwelijks gekwantificeerd (CBS+WUR maart 2018) laat staan dat de levering wordt beloond (zoals het geval is bij levering van groene en blauwe diensten in het GLB). De bodem is daarmee een klassiek voorbeeld van the tragedy of the commons.

Vanuit de Verenigde Naties is er een groeiende belangstelling voor het lot van de bodem. In diverse Millennium Development Goals speelt de bodem een centrale rol en heet jaar 2015 werd door de VN tot Internationaal Jaar van de Bodem benoemd. Behoud en zorg om bodemkwaliteit komt ook prominent naar voren in de Sustainable Development Goals. Inmiddels bestaat er diverse wereldwijde initiatieven om kennis omtrent bodembeheer te versterken: het Global Soil Partnership, People4Soil, 4 pour 1000. En daarnaast ontwikkelt ook Climate KIC onder haar programma Climate Smart Landuse initiatieven om kennis te delen en martkpartijen en agrariërs te informeren over klimaatacties.

Visie

In haar Kamerbrief van 23 mei 2018 zet de minister van LNV haar ambities met betrekking tot het beheer en behoud van productieve en reproductieve bodems in Nederland duidelijk neer: in 2030 worden alle bodems in Nederland duurzaam beheerd! De minister heeft op 8 september haar visie (op hoofdlijnen) gepresenteerd en uitgesproken onder de titel: Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw. In deze visie speelt ook bodem een voorname rol.

Tegelijkertijd heeft het kabinet ambitieuze doelen voor mitigatie van klimaatverandering geformuleerd in NL klimaatbeleid als antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de sector landbouw wordt verwacht een bijdrage te leveren via vermindering van emissies en via vastlegging van CO2 in bodems in organische stof.

Serieuze uitdaging voor de landbouwsector

Het onderhavige projectvoorstel is een uitwerking en invulling van een deel van de bodemstrategie van de minister van LNV en een reactie op voorgenomen implementatie van maatregelen in het kader van het klimaatbeleid én een ondersteuning van de ambitie om te komen tot een circulaire landbouw. Het project heeft ook potentiele internationale uitstraling: NL als koploper op het vlak van landbouw, waterbeheer en ook onze overlegcultuur (polderaars) is, gecombineerd, terug te vinden in de dit projectvoorstel. Het helpt de Nederlandse landbouw stappen voorwaarts via een voortdurende verbetering van haar environmental performance en het behouden van een competitive advantage voor de industrie. Het voorstel draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet en baant de weg voor een significante rol van de bodem in het vastleggen van CO2.

Publicaties